Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRACA W GOPS:
NAB脫R NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

 

 

Manowo, dnia 11.12.2013 r. 

 

NAB脫R NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

I.                    Opis przedmiotu zam贸wienia:

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 4/2012 z dnia 25 maja 2012 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie og艂asza nab贸r na stanowisko asystenta rodziny.

II. Rodzaj zatrudnienia: umowa o prac臋

III. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pe艂ni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na okre艣lonym stanowisku,

f) wykszta艂cenie;

Asystentem rodziny mo偶e by膰 osoba, kt贸ra:

* posiada wykszta艂cenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 135 z p贸藕n. zm.)  tj.

  • wy偶sze o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

·    nie jest i nie by艂/a pozbawiony/a w艂adzy rodzicielskiej oraz w艂adza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

·     wype艂nia obowi膮zek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowi膮zek zosta艂 na niego/ni膮 na艂o偶ony na podstawie tytu艂u wykonawczego pochodz膮cego lub zatwierdzonego przez s膮d;

 

 

IV. Wymagania dodatkowe:

a) znajomo艣膰 obs艂ugi komputera i program贸w biurowych,

b) wiedza i do艣wiadczenie w zakresie prawid艂owego funkcjonowania rodziny,

c) znajomo艣膰 lokalnego 艣rodowiska oraz umiej臋tno艣膰 nawi膮zywania wsp贸艂pracy z jednostkami i instytucjami pomocy spo艂ecznej,

d) samodzielno艣膰 w dzia艂aniu oraz wykazywanie w艂asnej inicjatywy,

e) komunikatywno艣膰, empatia, zaanga偶owanie, asertywno艣膰,

f) umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w zespole,

g) odporno艣膰 na sytuacje stresowe,

h) umiej臋tno艣膰 zachowania bezstronno艣ci w kontakcie z rodzin膮

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie w艂asnego 艣rodka transportu,

j) znajomo艣膰 przepis贸w ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej i innych akt贸w normatywnych zwi膮zanych z pomoc膮 spo艂eczn膮.

V.  Preferowane cechy osobowo艣ciowe kandydat贸w:

 Empatia, komunikatywno艣膰, odpowiedzialno艣膰, kreatywno艣膰, obowi膮zkowo艣膰, rzetelno艣膰, zaanga偶owanie i odporno艣膰 na stres, zdolno艣ci organizacyjne

  VI. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

* Opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin膮 we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i konsultacja z pracownikami socjalnymi,

* udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 偶yciowej, w rozwi膮zywaniu problem贸w socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dzie膰mi, rozpoznanie i diagnoza potrzeb.

* Wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodzin,

* Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg贸lno艣ci poprzez udzia艂 w zaj臋ciach psychoedukacyjnych,

* Podejmowanie dzia艂a艅 interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro偶enia dzieci i rodzin,

* Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziny,

* Opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮, dokonywanie okresowych ocen.

* Sporz膮dzanie na wniosek s膮du, opinii o rodzinie,

* wsp贸艂praca z jednostkami samorz膮dowymi oraz organizacjami samorz膮dowymi oraz innymi osobami i podmiotami specjalizuj膮cymi sie w dzia艂aniach na rzecz dziecka i rodziny.

VII. Wymagane dokumenty:

*  CV ze zdj臋ciem, list motywacyjny (opatrzony klauzul膮) 

 * Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,

* kopie dokument贸w po艣wiadczaj膮cych posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, za艣wiadczenia o uko艅czeniu kurs贸w i szkole艅, dyplomy),

* kopie 艣wiadectw pracy, ewentualnie referencje z zak艂ad贸w pracy,

* o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cym na zatrudnienie na danym stanowisku

* o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,

* o艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowi膮zany do dostarczenia za艣wiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

* kopia dowodu osobistego,

* inne dokumenty potwierdzaj膮ce zdobyt膮 wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kwalifikacje.

  VIII. Post臋powanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci zostan膮 zaproszeni na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.

  IX. Termin i spos贸b sk艂adania ofert:

Dokumenty (w zamkni臋tej kopercie) nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie  lub poczt膮 na adres: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, 76-015 Manowo 40 w  do dnia 27.12.2013 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Oferta na stanowisko asystenta rodziny”

Dokumenty powinny by膰 opatrzone w klauzul臋: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Aplikacje niekompletne lub kt贸re wp艂yn膮 do O艣rodka po okre艣lonym wy偶ej terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

 Informacja o wynikach konkursu umieszczona b臋dzie na tablicy  informacyjnej GOPS Manowo oraz na stronie http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/

Podstaw膮 prawn膮 jest obowi膮zuj膮ca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

 

 

                                                   Kierownik GOPS Manowo

                                                         Genowefa Pelikan

 

 

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2012-06-13 11:57:04
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2013-12-12 10:14:23 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622