Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Świadczenia rodzinne:
Świadczenia opiekuńcze

 
 

┼ÜWIADCZENIE PIEL─śGNACYJNE

 

 

1) ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne z tytu┼éu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys┼éuguje:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie b─Öd─ůcej rodzin─ů zast─Öpcz─ů spokrewnion─ů w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opieku┼äczy ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny, z wyj─ůtkiem osób o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci
- je┼╝eli nie podejmuj─ů lub rezygnuj─ů z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci albo orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci ┼é─ůcznie ze wskazaniami: konieczno┼Ťci sta┼éej lub d┼éugotrwa┼éej opieki lub pomocy innej osoby w zwi─ůzku ze znacznie ograniczon─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů samodzielnej egzystencji oraz konieczno┼Ťci sta┼éego wspó┼éudzia┼éu na co dzie┼ä opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom innym ni┼╝ spokrewnione w pierwszym stopniu z osob─ů wymagaj─ůc─ů opieki, przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne, w przypadku gdy spe┼énione s─ů ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce warunki:
- rodzice osoby wymagaj─ůcej opieki nie ┼╝yj─ů, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s─ů ma┼éoletni lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, s─ů ma┼éoletnie lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
- nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych(opiekuna faktycznego dziecka albo osoby b─Öd─ůcej rodzin─ů zast─Öpcz─ů spokrewnion─ů ) lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.


┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguje, je┼╝eli niepe┼énosprawno┼Ť─ç osoby wymagaj─ůcej opieki powsta┼éa:
- nie pó┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia 18 roku ┼╝ycia lub
- w trakcie nauki w szkole lub szkole wy┼╝szej, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia 25 roku ┼╝ycia.

┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne od dnia 01 stycznia 2020 r. przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 1830,00 z┼é miesi─Öcznie. Kwota podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego przyznawane b─Ödzie na czas wa┼╝no┼Ťci orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci bez wzgl─Ödu na dochód rodziny.

W przypadku gdy o ┼Ťwiadczenie pielegnacyjne i specjalny zasi┼éek opieku┼äczy ubiegaja si─Ö rolnicy, ma┼é┼╝onkowie rolników b─ůd┼║ domownicy ┼Ťwiadczenia te przys┼éuguj─ů:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

2) ma┼é┼╝onom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.  

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:


- osoba sprawuj─ůca opiek─Ö:

Ø     ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu┼éu ┼Ťmierci ma┼é┼╝onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ┼Ťwiadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej , zasi┼éku sta┼éego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego,

Ø      ma ustalone prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego lub ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna,
- osoba wymagaj─ůca opieki:

Ø      pozostaje w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, chyba ┼╝e wspó┼éma┼é┼╝onek legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,

Ø      zosta┼éa umieszczona w rodzinie zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů kszta┼écenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno -wychowawczym, z wyj─ůtkiem podmiotu wykonuj─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu,

Ø      na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze┼Ťniejszej emerytury,

Ø      cz┼éonek rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö ma ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna,

Ø      na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub prawo do zasi┼éku dla opiekuna,

na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba jest uprawniona za granic─ů do ┼Ťwiadczenia na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z opiek─ů, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.
W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci co do ┼Ťwiadczonej opieki mo┼╝e zosta─ç przeprowadzony rodzinny wywiad ┼Ťrodowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego,
- orzeczenie o niepe┼énosprawno┼Ťci lub stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
- za┼Ťwiadczenie placówki zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki albo o┼Ťwiadczenie o niekorzystaniu przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu z ca┼éodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym,
- inne dokumenty, w tym ┼Ťwiadectwa pracy, o┼Ťwiadczenia, uznane za niezb─Ödne do ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego;


                                                                                                                                                             SPECJALNY ZASI┼üEK OPIEKU┼âCZY


2) Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy przys┼éuguje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opieku┼äczy ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny, je┼╝eli rezygnuj─ů z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů sprawowania sta┼éej opieki nad osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci albo orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci ┼é─ůcznie ze wskazaniami: konieczno┼Ťci sta┼éej lub d┼éugotrwa┼éej opieki lub pomocy innej osoby w zwi─ůzku ze znacznie ograniczon─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů samodzielnej egzystencji oraz konieczno┼Ťci sta┼éego wspó┼éudzia┼éu na co dzie┼ä opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy ubiegaja si─Ö rolnicy, ma┼é┼╝onkowie rolników b─ůd┼║ domownicy ┼Ťwiadczenia te przys┼éuguj─ů:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

2) ma┼é┼╝onom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.  


Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy przys┼éuguje, je┼╝eli ┼é─ůczny dochód rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö oraz rodziny osoby wymagaj─ůcej opieki w przeliczeniu na osob─Ö nie przekracza kwoty 764,00 z┼é.
Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 620,00 z┼é miesi─Öcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października).
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego b─Ödzie obowi─ůzek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu ┼Ťrodowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych spe┼éniania warunków do jego przyznania.
Rodzinny wywiad ┼Ťrodowiskowy b─Ödzie aktualizowany po up┼éywie 6 miesi─Öcy, je┼╝eli do ko┼äca przyznanego specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego pozosta┼éo wi─Öcej ni┼╝ 3 miesi─ůce, oraz w ka┼╝dej sytuacji, gdy zaistniej─ů w─ůtpliwo┼Ťci co do spe┼éniania warunków pobierania specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego .


Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
- osoba sprawuj─ůca opiek─Ö:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu┼éu ┼Ťmierci ma┼é┼╝onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ┼Ťwiadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasi┼éku sta┼éego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego,
> podlega obowi─ůzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytu┼éów, ( rolnik powy┼╝ej 1 ha przeliczeniowego u┼╝ytków rolnych podlega takiemu obowi─ůzkowi z mocy ustawy w KRUS),
> ma ustalone prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna,
> legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
- osoba wymagaj─ůca opieki zosta┼éa umieszczona w rodzinie zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů kszta┼écenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym, z wyj─ůtkiem podmiotu wykonuj─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu,
- na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze┼Ťniejszej emerytury,
- cz┼éonek rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö ma ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna,
- na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna,
- na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba jest uprawniona za granic─ů do ┼Ťwiadczenia na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z opiek─ů, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- dokumenty stwierdzaj─ůce wysoko┼Ť─ç dochodu rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö, /takie jak do zasi┼éku rodzinnego/
- dokumenty stwierdzaj─ůce wysoko┼Ť─ç dochodu rodziny osoby wymagaj─ůcej opieki, /takie jak do zasi┼éku rodzinnego/
- orzeczenie o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
- za┼Ťwiadczenie placówki zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki albo o┼Ťwiadczenie o nieskorzystaniu przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu z ca┼éodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym,
- inne dokumenty, w tym o┼Ťwiadczenia, uznane za niezb─Ödne do ustalenia prawa do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego

W razie zbiegu uprawnie┼ä do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego przys┼éuguj─ůcego wi─Öcej ni┼╝ jednej osobie sprawuj─ůcej opiek─Ö nad osob─ů lub osobami wymagaj─ůcymi opieki przyznaje si─Ö tylko jedno ┼Ťwiadczenie osobie, która pierwsza z┼éo┼╝y┼éa wniosek.


********************************************************************************************************************************************************

ZASI┼üEK PIEL─śGNACYJNY

Zasi┼éek piel─Ögnacyjny przyznaje si─Ö w celu cz─Ö┼Ťciowego pokrycia wydatków wynikaj─ůcych z konieczno┼Ťci zapewnienia osobie niepe┼énosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwi─ůzku z niezdolno┼Ťci─ů do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Niepe┼énosprawnemu dziecku,
  • Osobie niepe┼énosprawnej w wieku powy┼╝ej 16 roku ┼╝ycia, je┼╝eli legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
  • Osobie, która uko┼äczy┼éa 75 lat,
  • Osobie niepe┼énosprawnej w wieku powy┼╝ej 16 roku ┼╝ycia legitymuj─ůcej si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli niepe┼énosprawno┼Ť─ç powsta┼éa w wieku do uko┼äczenia 21 roku ┼╝ycia.

Wysoko┼Ť─ç zasi┼éku piel─Ögnacyjnego wynosi 215,84 z┼é

 

 WZORY WNIOSKÓW:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

 

 

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2008-06-20 09:39:52
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2020-09-01 09:29:14 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 78600