Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Pomoc materialna o charakterze socjalnym- stypendia szkolne:
Podstawowe informacje dotycz─ůce zasad udzilania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZ─äCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASI┼üKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKA┼üYCH NA TERENIE GMINY MANOWO

┼Üwiadczenia dla ucz─ůcych si─Ö dzieci i m┼éodzie┼╝y stanowi─ů form─Ö pomocy materialnej dla rodzin znajduj─ůcych si─Ö w trudnej sytuacji finansowej i ┼╝yciowej. Udzielanie tych ┼Ťwiadcze┼ä ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, s┼éuchaczy i wychowanków, popraw─Ö dost─Öpno┼Ťci kszta┼écenia na wy┼╝szych poziomach edukacji dla dzieci i m┼éodzie┼╝y z ubo┼╝szych ┼Ťrodowisk. ┼Üwiadczenia pomocy materialnej kierowane s─ů do uczniów i s┼éuchaczy pobieraj─ůcych nauk─Ö w ró┼╝nych typach szkó┼é, s┼éuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j─Özyków obcych i kolegiów pracowników s┼éu┼╝b spo┼éecznych, a tak┼╝e wychowanków przebywaj─ůcych w o┼Ťrodkach umo┼╝liwiaj─ůcych realizacj─Ö obowi─ůzku szkolnego i obowi─ůzku nauki.

Pomoc materialna dla uczniów, w obecnym jej kszta┼écie, zosta┼éa uregulowana w ustawie o systemie o┼Ťwiaty nowelizacj─ů z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a, obowi─ůzuj─ůcym od dnia 1 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustaw─ů z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie o┼Ťwiaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o post─Öpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917).

1. Charakter pomocy materialnej.

Ustawodawca wyodr─Öbni┼é dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialn─ů o charakterze socjalnym i pomoc materialn─ů o charakterze motywacyjnym.

┼Üwiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym s─ů:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

2. Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Manowo (bez względu na miejsce pobierania nauki):

1) uczniom szkó┼é publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó┼é publicznych dla m┼éodzie┼╝y i dla doros┼éych oraz s┼éuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j─Özyków obcych lub kolegiów pracowników s┼éu┼╝b spo┼éecznych - do czasu uko┼äczenia kszta┼écenia, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ do dnia uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych o┼Ťrodków umo┼╝liwiaj─ůcych dzieciom i m┼éodzie┼╝y upo┼Ťledzonym umys┼éowo w stopniu g┼é─Öbokim, a tak┼╝e dzieciom i m┼éodzie┼╝y upo┼Ťledzonym umys┼éowo ze sprz─Ö┼╝onymi niepe┼énosprawno┼Ťciami, realizacj─Ö odpowiednio - obowi─ůzku szkolnego i obowi─ůzku nauki - do czasu uko┼äczenia realizacji obowi─ůzku nauki;

3) uczniom szkó┼é niepublicznych nieposiadaj─ůcych uprawnie┼ä szkó┼é publicznych dla m┼éodzie┼╝y i dla doros┼éych - do czasu uko┼äczenia realizacji obowi─ůzku nauki.

Pod poj─Öciem miejsca zamieszkania ucznia pozostaj─ůcego pod w┼éadz─ů rodzicielsk─ů (nieletniego) nale┼╝y rozumie─ç miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wy┼é─ůcznie przys┼éuguje w┼éadza rodzicielska lub któremu zosta┼éo powierzone wykonywanie w┼éadzy rodzicielskiej (postanowienie Naczelnego S─ůdu Administracyjnego z dnia 17 marca 2009, sygn. akt I OW. 122/08). W zwi─ůzku z powy┼╝szym uczniowie spoza terenu gminy Manowo, pobieraj─ůcy nauk─Ö w szko┼éach publicznych lub niepublicznych i mieszkaj─ůcy w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni s─ů do ubiegania si─Ö o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkuj─ů ich rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Procedura udzielania stypendium szkolnego.

a) Kryterium dochodowe.

Podstawow─ů przes┼éank─ů otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten ucze┼ä si─Ö znajduje, wynikaj─ůca z niskich dochodów na osob─Ö w rodzinie, w szczególno┼Ťci gdy w rodzinie tej wyst─Öpuje: bezrobocie, niepe┼énosprawno┼Ť─ç, ci─Ö┼╝ka lub d┼éugotrwa┼éa choroba, wielodzietno┼Ť─ç, brak umiej─Ötno┼Ťci wype┼éniania funkcji opieku┼äczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak┼╝e gdy rodzina jest niepe┼éna lub wyst─ůpi┼éo zdarzenie losowe.

Na terenie gminy Manowo miesi─Öczna wysoko┼Ť─ç dochodu na osob─Ö w rodzinie ucznia uprawniaj─ůca do ubiegania si─Ö o stypendium szkolne nie mo┼╝e by─ç wi─Öksza ni┼╝ kwota 528 z┼éotych netto.

Miesi─Öczna wysoko┼Ť─ç dochodu rodziny ucznia ubiegaj─ůcego si─Ö o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach okre┼Ťlonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy spo┼éecznej.

Do dochodu nie wlicza si─Ö ┼Ťwiadcze┼ä pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie o┼Ťwiaty, czyli otrzymywanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolnego, zasi┼éku szkolnego oraz o charakterze motywacyjnym: stypendium za wyniki w nauce lub za osi─ůgni─Öcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

b) Wniosek albo post─Öpowanie z urz─Ödu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urz─Ödu. Wniosek o przyznanie stypendium mog─ů z┼éo┼╝y─ç:

● rodzice,

● inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo

● pe┼énoletni uczniowie,

● dyrektorzy szkó┼é, kolegiów lub o┼Ťrodków.

Ustawodawca dopuszcza tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç wszcz─Öcia post─Öpowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urz─Ödu. Prowadzenie post─Öpowania z w┼éasnej inicjatywy organu orzekaj─ůcego w sprawie stypendium szkolnego, jak równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia wniosku przez dyrektora szko┼éy daje szans─Ö uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podj─Ö┼éy odpowiednich kroków w celu uzyskania ┼Ťwiadczenia.

c) Termin ubiegania si─Ö o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk┼éada si─Ö od 1 do dnia 15 wrze┼Ťnia danego roku szkolnego, a w przypadku s┼éuchaczy kolegiów - do dnia 15 pa┼║dziernika danego roku szkolnego.

d) Okres, na który przyznaje si─Ö stypendium szkolne.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy ni┼╝ miesi─ůc i nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 10 miesi─Öcy w danym roku szkolnym, a w przypadku s┼éuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j─Özyków obcych i kolegiów pracowników s┼éu┼╝b spo┼éecznych - na okres nie krótszy ni┼╝ miesi─ůc i nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 10 miesi─Öcy w danym roku szkolnym.

4. Procedura udzielania zasiłku szkolnego.

a) Podmioty uprawnione.

Zasi┼éek szkolny mo┼╝e by─ç przyznany uczniowi znajduj─ůcemu si─Ö przej┼Ťciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

b) Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

c) Wysoko┼Ť─ç zasi┼éku szkolnego.

Wysoko┼Ť─ç zasi┼éku szkolnego nie mo┼╝e przekroczy─ç jednorazowo kwoty stanowi─ůcej pi─Öciokrotno┼Ť─ç kwoty zasi┼éku rodzinnego, przys┼éuguj─ůcego na dziecko w wieku powy┼╝ej 5 lat do uko┼äczenia 18 lat, okre┼Ťlonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych. Wysoko┼Ť─ç zasi┼éku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzale┼╝niona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniaj─ůcego przyznanie pomocy w tej formie.

d) Cz─Östotliwo┼Ť─ç przyznawania zasi┼éku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

e) Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.

Z uwagi na jego funkcj─Ö - ┼Ťrodka dora┼║nej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania si─Ö o zasi┼éek szkolny do dwóch miesi─Öcy od wyst─ůpienia zdarzenia uzasadniaj─ůcego jego przyznanie.

f) Okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce ubieganie si─Ö o zasi┼éek szkolny.

Zasi┼éek szkolny stanowi pomoc incydentaln─ů, nadzwyczajn─ů inn─ů ni┼╝ stypendium szkolne. Podstawow─ů okoliczno┼Ťci─ů uzasadniaj─ůc─ů ubieganie si─Ö o ┼Ťwiadczenie w postaci zasi┼éku szkolnego jest wyst─ůpienia zdarzenia losowego. „Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasi┼éku szkolnego jest zdarzenie „zale┼╝ne od losu - kolei, wydarze┼ä ┼╝ycia", tj. wszystko co dzieje si─Ö wokó┼é nas, m.in. ka┼╝de zdarzenie niezale┼╝ne od woli cz┼éowieka: nag┼éa, zagra┼╝aj─ůca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi daj─ůcymi podstaw─Ö do przyznania zasi┼éku s─ů:

● ┼Ťmier─ç rodziców lub opiekunów prawnych;

● kl─Öska ┼╝ywio┼éowa;

● po┼╝ar, w┼éamanie lub zalanie mieszkania;

● inne okoliczno┼Ťci powoduj─ůce przej┼Ťciowo trudn─ů sytuacj─Ö ucznia.

Wskazane powy┼╝ej wyliczenie ma charakter wy┼é─ůcznie przyk┼éadowy. Ma ono zobrazowa─ç jakie okoliczno┼Ťci pozwalaj─ů na wyst─ůpienie z wnioskiem o przyznanie zasi┼éku szkolnego i nie mo┼╝na go traktowa─ç jako katalogu zamkni─Ötego.

g) Wniosek albo post─Öpowanie z urz─Ödu.

Zasi┼éek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urz─Ödu. Wniosek o przyznanie zasi┼éku mog─ů z┼éo┼╝y─ç:

● rodzice,

● inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo

● pe┼énoletni uczniowie,

● dyrektorzy szkó┼é, kolegiów lub o┼Ťrodków.

Ustawodawca dopuszcza tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç wszcz─Öcia post─Öpowania w przedmiocie przyznania zasi┼éku szkolnego z urz─Ödu. Prowadzenie post─Öpowania z w┼éasnej inicjatywy organu orzekaj─ůcego w sprawie zasi┼éku szkolnego, jak równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia wniosku przez dyrektora szko┼éy daje szans─Ö uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podj─Ö┼éy odpowiednich kroków w celu uzyskania ┼Ťwiadczenia.

5. Obowi─ůzek informacyjny wnioskodawcy.

Rodzice albo inni przedstawiciele ustawowi ucznia otrzymuj─ůcego stypendium szkolne s─ů obowi─ůzani niezw┼éocznie powiadomi─ç Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie  o wyst─ůpieniu wszelkich przyczyn, które maj─ů wp┼éyw na przyznanie stypendium. Taki sam obowi─ůzek spoczywa na pe┼énoletnim uczniu, jak równie┼╝ na dyrektorze szko┼éy, kolegium lub o┼Ťrodka, w przypadku gdy dyrektor powe┼║mie informacj─Ö o ustaniu przyczyn, które stanowi┼éy podstaw─Ö przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje si─Ö albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi┼éy podstaw─Ö przyznania stypendium szkolnego. Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu nienale┼╝nie pobranego stypendium podlegaj─ů ┼Ťci─ůgni─Öciu w trybie przepisów o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2013-07-15 11:00:09
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2020-09-16 08:39:18 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 78599