Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Karta Du┼╝ej Rodziny:
Informacje og├│lne

 

Czym jest Karta Du┼╝ej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Du┼╝ej Rodziny to system zni┼╝ek dla rodzin wielodzietnych. Przys┼éuguje rodzinom z przynajmniej trójk─ů dzieci, niezale┼╝nie od dochodu. Karta jest wydawana bezp┼éatnie, ka┼╝demu cz┼éonkowi rodziny. Rodzice mog─ů korzysta─ç z karty do┼╝ywotnio, dzieci - do 18 roku ┼╝ycia lub do uko┼äczenia nauki, maksymalnie do osi─ůgni─Öcia 25 lat. Osoby niepe┼énosprawne otrzymaj─ů kart─Ö na czas trwania orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci.

Karta Du┼╝ej Rodziny oferuje system zni┼╝ek oraz dodatkowych uprawnie┼ä. Jej posiadacze b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie ca┼éego kraju. Zni┼╝ki mog─ů oferowa─ç nie tylko instytucje publiczne, ale równie┼╝ przedsi─Öbiorcy prywatni. Przyst─Öpuj─ůc do programu zyskuj─ů prawo do pos┼éugiwania si─Ö znakiem „Tu honorujemy Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny”

 

Jak i gdzie należy się zgłosić po Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzyma─ç Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wniosek w gminie odpowiadaj─ůcej miejscu zamieszkania. W urz─Ödzie gminy b─Ödzie podana informacja o instytucjach, które zajmuj─ů si─Ö wydawaniem karty – tam nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç ka┼╝dy pe┼énoletni jej cz┼éonek. 

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Du┼╝ej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójk─Ö dzieci. Dotyczy to tak┼╝e rodzin zast─Öpczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest ka┼╝demu cz┼éonkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Prawo do posiadania Karty przys┼éuguje cz┼éonkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osob─ů posiadaj─ůc─ů obywatelstwo polskie, maj─ůc─ů miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcem maj─ůcym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta┼éy, zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťci─ů,o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w zwi─ůzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod┼║cy lub ochrony uzupe┼éniaj─ůcej, je┼╝eli zamieszkuje z cz┼éonkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) maj─ůcym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem pa┼ästwa cz┼éonkowskiego Unii Europejskiej, pa┼ästwa cz┼éonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cz┼éonkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wje┼║dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje┼║dzie z tego terytorium obywateli pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej i cz┼éonków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadaj─ůcym prawo pobytu lub prawo sta┼éego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Du┼╝ej Rodziny przyznawana jest dzieciom do uko┼äczenia 18. roku ┼╝ycia. Karta wydawana jest tak┼╝e dzieciom do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia – w przypadku gdy dziecko uczy si─Ö w:

a)      szkole – do dnia 30 wrze┼Ťnia nast─Öpuj─ůcego po ko┼äcu roku szkolnego

b)      szkole wy┼╝szej – do ko┼äca roku akademickiego

 – w którym jest planowane uko┼äczenie nauki zgodnie z o┼Ťwiadczeniem lub za┼Ťwiadczeniem o planowanym terminie uko┼äczenia nauki w danej placówce.

Rok akademicki, zgodnie z rozporz─ůdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego z dnia 25 wrze┼Ťnia 2014 r. w sprawie warunków, jakim musz─ů odpowiada─ç postanowienia regulaminu studiów w uczelniach,  jest okre┼Ťlony w regulaminie studiów.

Rodzice mog─ů korzysta─ç z karty do┼╝ywotnio. Osobom niepe┼énosprawnym karta wydawana jest na czas obowi─ůzywania orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci.

 

Jakie dokumenty nale┼╝y przedstawi─ç, sk┼éadaj─ůc wniosek o przyznanie Karty?

Sk┼éadaj─ůc wniosek o przyznanie Karty, przedstawia si─Ö orygina┼éy lub odpisy dokumentów potwierdzaj─ůcych prawo do przyznania Karty, w szczególno┼Ťci:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz o┼Ťwiadczenie, ┼╝e rodzic nie jest pozbawiony w┼éadzy rodzicielskiej ani ograniczony we w┼éadzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zast─Öpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku ma┼é┼╝onka rodzica – dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz akt ma┼é┼╝e┼ästwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do uko┼äczenia 18. roku ┼╝ycia – akt urodzenia lub dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç;

4) w przypadku dzieci w wieku powy┼╝ej 18. roku ┼╝ycia – dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz o┼Ťwiadczenie o planowanym terminie uko┼äczenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymuj─ůcych si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci w wieku powy┼╝ej 18. roku ┼╝ycia – dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywaj─ůcych w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej – o┼Ťwiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka. 

W przypadku cudzoziemca maj─ůcego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta┼éy, zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťci─ů, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w zwi─ůzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod┼║cy lub ochrony uzupe┼éniaj─ůcej, je┼╝eli zamieszkuje z cz┼éonkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk┼éadaj─ůc wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzaj─ůcy prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Kiedy we wniosku zaznacza się opcję małżonek?

Opcję małżonek we wniosku zaznacza się, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci.

 

Kto sk┼éada o┼Ťwiadczenie, ┼╝e nie jest pozbawiony w┼éadzy rodzicielskiej ani ograniczony we w┼éadzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zast─Öpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci?

- o┼Ťwiadczenie o ww. tre┼Ťci sk┼éadaj─ů rodzice,

- o┼Ťwiadczenia o ww. tre┼Ťci nie sk┼éadaj─ů ma┼é┼╝onkowie rodziców, czyli osoby, które nie s─ů rodzicami co najmniej 3 dzieci

 

Jakie zni┼╝ki przys┼éuguj─ů posiadaczom Karty?

Karta Du┼╝ej Rodziny uprawnia do zni┼╝ek, które oferowane s─ů zarówno przez instytucje pa┼ästwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysoko┼Ť─ç zni┼╝ek jest dost─Öpna tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bie┼╝─ůco. 

 

Jak korzysta─ç z Karty Du┼╝ej Rodziny?

Miejsca, w których przys┼éuguj─ů zni┼╝ki oznaczone s─ů specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny”. Aby skorzysta─ç ze zni┼╝ki nale┼╝y w punkcie zakupu biletu wst─Öpu okaza─ç kart─Ö. Z karty ka┼╝dy jej posiadacz mo┼╝e korzysta─ç w dowolnym czasie. Oznacza to, ┼╝e aby skorzysta─ç z karty nie trzeba by─ç ca┼é─ů rodzin─ů w jednym miejscu. 

 

Na jakich stronach internetowych zawarty jest wykaz uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych rodzinom wielodzietnym?

Wykaz zni┼╝ek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo┼éecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bie┼╝─ůco aktualizowany.

 

Czy uprawnienia wynikaj─ůce z programu przys┼éuguj─ů osobom tworz─ůcym zwi─ůzki nieformalne?

Tak, o ile ka┼╝da z osób tworz─ůcych zwi─ůzek nieformalny jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. Zatem w sytuacji, gdy w zwi─ůzku nieformalnym partnerzy maj─ů wspólnie troje dzieci, to ka┼╝de z nich jest rodzicem trojga dzieci i ka┼╝demu z nich przys┼éugiwa─ç b─Öd─ů uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy który┼Ť z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie b─Öd─ů mu przys┼éugiwa┼éy. Np. w zwi─ůzku nieformalnym kobieta ma dwoje dzieci, a m─Ö┼╝czyzna ma troje dzieci, w┼Ťród tych dzieci jedno dziecko jest wspólne -  w takiej sytuacji uprawnienia wynikaj─ůce z programu przys┼éugiwa─ç b─Öd─ů wy┼é─ůcznie m─Ö┼╝czy┼║nie (gdy┼╝ on jest rodzicem trojga dzieci). Uprawnienia wynikaj─ůce z programu przys┼éuguj─ů temu partnerowi, który jest rodzicem trojga dzieci (mog─ů by─ç to dzieci z ró┼╝nych zwi─ůzków). Inaczej natomiast kszta┼étuje si─Ö sytuacja ma┼é┼╝onka rodzica. Ma┼é┼╝onkowi rodzica, w przypadku, gdy rodzic ma co najmniej troje dzieci, przys┼éuguj─ů uprawnienia, nawet je┼╝eli ma┼é┼╝onek ten nie ma ┼╝adnego w┼éasnego dziecka. 

 

W jakich sytuacjach nale┼╝y ┼╝─ůda─ç aktu ma┼é┼╝e┼ästwa?

Uprawnienia wynikaj─ůce z programu przys┼éuguj─ů ma┼é┼╝onkowi rodzica maj─ůcego na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Ma┼é┼╝onek mo┼╝e nie mie─ç ┼╝adnych w┼éasnych dzieci. W przypadku, gdy ma┼é┼╝onek b─Ödzie si─Ö ubiega─ç o przyznanie uprawnie┼ä, a powstan─ů w─ůtpliwo┼Ťci co do jego zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskiego z rodzicem, wówczas sk┼éadaj─ůc wniosek o przyznanie Karty Du┼╝ej Rodziny trzeba okaza─ç akt ma┼é┼╝e┼ästwa.

 

Czy miejsce zameldowania ma znaczenie?

Nie. Wniosek o wydanie Karty i jej duplikatu sk┼éada si─Ö w gminie w┼éa┼Ťciwej ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania cz┼éonka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, ┼╝e przy sk┼éadaniu wniosku o przyznanie Karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

 

Czy uprawnienia wynikaj─ůce z programu przys┼éuguj─ů dzieciom ma┼é┼╝onka?

Tak. Bez znaczenia jest, czy troje dzieci pochodzi ze zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskiego, czy te┼╝ z innych zwi─ůzków ma┼é┼╝onków. Zatem uprawnienia przys┼éugiwa─ç b─Öd─ů ma┼é┼╝onkom i dzieciom w np. takich przypadkach:

  • ma┼é┼╝onkowie maj─ů jedno wspólne dziecko i ka┼╝dy z ma┼é┼╝onków ma po jednym dziecku z innych zwi─ůzków,
  • ma┼é┼╝onkowie maj─ů troje wspólnych dzieci, a jeden z ma┼é┼╝onków ma dwoje dzieci
    z innych zwi─ůzków,
  • ma┼é┼╝onkowie nie maj─ů wspólnych dzieci, ale jeden z ma┼é┼╝onków ma troje dzieci
    z innych zwi─ůzków.

 

Czy rodzicowi, któremu odebrano lub ograniczono w┼éadz─Ö rodzicielsk─ů przys┼éuguj─ů uprawnienia wynikaj─ůce z programu?

Rodzic, który ma Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny, nie traci uprawnie┼ä, chyba ┼╝e s─ůd odebra┼é mu w┼éadz─Ö rodzicielsk─ů lub j─ů ograniczy┼é przez umieszczenie dziecka w pieczy zast─Öpczej. Utrata przez rodzica uprawnie┼ä nie nast─Öpuje, je┼╝eli s─ůd nie odebra┼é mu w┼éadzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczy┼é przez umieszczenie dziecka w pieczy zast─Öpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Sytuacja taka mo┼╝e mie─ç miejsce np. w przypadku, gdy rodzic ma na utrzymaniu sze┼Ťcioro (i wi─Öcej) dzieci, a s─ůd umie┼Ťci┼é w pieczy zast─Öpczej troje z nich (ograniczenie w┼éadzy rodzicielskiej w stosunku do trojga dzieci). Wówczas rodzic zatrzymuje pe┼éni─Ö w┼éadzy rodzicielskiej w stosunku do pozosta┼éej trójki dzieci.

 

Czy rodzice zast─Öpczy i osoby prowadz─ůce rodzinne domy dziecka dostaj─ů Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny do┼╝ywotnio?

Rodzicowi przez którego rozumie si─Ö tak┼╝e rodzica (rodziców) zast─Öpczych lub osob─Ö (osoby) prowadz─ůc─ů rodzinny dom dziecka, Kart─Ö przyznaje si─Ö do┼╝ywotnio, natomiast dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zast─Öpczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku braku okre┼Ťlenia  terminu umieszczenia w rodzinnej pieczy zast─Öpczej, Kart─Ö przyznaje si─Ö do 18 r. ┼╝. Jednak┼╝e w przypadku wyst─ůpienia zmian maj─ůcych wp┼éyw na uprawnienie do korzystania z programu cz┼éonek rodziny wielodzietnej jest obowi─ůzany do niezw┼éocznego powiadomienia o tym wójta / burmistrza lub prezydenta miasta. Wójt / burmistrz / prezydent miasta informuje o tym obowi─ůzku wydaj─ůc Kart─Ö. 

 

Czy w przypadku rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka do nabycia uprawnień bierze się pod uwagę dzieci własne i dzieci w ramach pieczy zastępczej?

Tak. Do korzystania z programu uprawnione s─ů dzieci b─Öd─ůce cz┼éonkami rodziny wielodzietnej czyli zarówno dzieci w┼éasne, jak i te obj─Öte piecz─ů zast─Öpcz─ů. Dla przyk┼éadu – uprawnienia wynikaj─ůce z programu przys┼éuguj─ů rodzicom zast─Öpczym, którzy maj─ů jedno dziecko w┼éasne i dwoje przyj─Ötych w ramach pieczy zast─Öpczej. 

 

W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy?

Karty Du┼╝ej Rodziny dostarczane b─Öd─ů do gminy w terminie 30 dni od daty wp┼éyni─Öcia do podmiotu, który drukuje Karty Du┼╝ej Rodziny, zestawu danych niezb─Ödnych do personalizacji Kart obj─Ötych zamówieniem, pod warunkiem, ┼╝e liczba Kart wysy┼éanych do danej gminy b─Ödzie wynosi┼éa co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówie┼ä z danej gminy b─Ödzie mniejsza ni┼╝ 15, wysy┼éka b─Ödzie realizowana nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez kolejne 30 dni. 

 

Co zrobi─ç w przypadku zgubienia Karty Du┼╝ej Rodziny?

Aby otrzyma─ç duplikat Karty Du┼╝ej Rodziny nale┼╝y si─Ö zg┼éosi─ç do jednostki organizacyjnej gminy, która Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny przyzna┼éa. Duplikat Karty Du┼╝ej Rodziny wydawany jest za op┼éat─ů 9,21 z┼é.

 

 

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2014-08-13 09:35:18
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2015-01-30 14:53:40 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 77050