Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Karta Du┼╝ej Rodziny:
Informacje og├│lne

 

Karta du┼╝ej rodziny 

 

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podj─Ö┼éa uchwa┼é─Ö w sprawie ustanowienia rz─ůdowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej „programem”, oraz przyj─Ö┼éa rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegó┼éowych warunków realizacji rz─ůdowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), zwane dalej „rozporz─ůdzeniem”.

 

Celem programu jest podj─Öcie dzia┼éa┼ä na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez w┼éa┼Ťciwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mog─ů zapewni─ç rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci. Nale┼╝y podkre┼Ťli─ç, ┼╝e program ma zasi─Ög ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do cz┼éonków rodzin wielodzietnych bez wzgl─Ödu na ich miejsce zamieszkania.

 

Beneficjentami programu s─ů cz┼éonkowie rodziny wielodzietnej, bez wzgl─Ödu na jej dochód:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego ma┼é┼╝onek maj─ůcy na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do uko┼äczenia 18. roku ┼╝ycia, w przypadku, gdy dziecko uczy si─Ö w szkole lub szkole wy┼╝szej - do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia, natomiast bez ogranicze┼ä wiekowych - w przypadku dzieci legitymuj─ůcych si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
  2. rodzic zast─Öpczy (rodzice zast─Öpczy) lub osoba (osoby) prowadz─ůca rodzinny dom dziecka,
  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinn─ů piecz─Ö zast─Öpcz─ů oraz pe┼énoletni wychowanek rodzinnej pieczy zast─Öpczej, pozostaj─ůcy w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach okre┼Ťlonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z pó┼║n. zm.).

 

Dokumentem identyfikuj─ůcym cz┼éonków rodziny wielodzietnej jest Karta Du┼╝ej Rodziny, zwana dalej „Kart─ů”, wydawana bezp┼éatnie na wniosek cz┼éonka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania cz┼éonka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, ┼╝e na wójta na┼éo┼╝ony zosta┼é obowi─ůzek weryfikacji, czy danej rodzinie przys┼éuguj─ů uprawnienia. Karta b─Ödzie dokumentem zindywidualizowanym. Karta zawiera┼éa b─Ödzie m. in. swój numer, który nadawa┼é b─Ödzie wójt w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania cz┼éonka rodziny wielodzietnej. Zmiana zawartych w Karcie danych wymaga─ç b─Ödzie wydania nowej Karty.

W przypadku ucz─ůcych si─Ö dzieci w wieku powy┼╝ej 18. roku ┼╝ycia i osób pozostaj─ůcych w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka Karta b─Ödzie wa┼╝na wraz z dokumentem potwierdzaj─ůcym pobieranie nauki w szkole lub szkole wy┼╝szej.

Rodzicom oraz ma┼é┼╝onkowi rodzica Karta b─Ödzie wydawana na czas nieokre┼Ťlony. W przypadku dzieci nale┼╝y wzi─ů─ç pod uwag─Ö ograniczenia wiekowe, pozostawanie w rodzinnej pieczy zast─Öpczej, kontynuowanie nauki lub konieczno┼Ť─ç posiadania przez nie okre┼Ťlonego stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci. Zatem Karta b─Ödzie wydawana w przypadku dziecka:

  1. ma┼éoletniego – do uko┼äczenia 18. roku ┼╝ycia;
  2. pe┼énoletniego – odpowiednio do ko┼äca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest uko┼äczenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w za┼Ťwiadczeniu ze szko┼éy lub szko┼éy wy┼╝szej o planowanym terminie uko┼äczenia nauki w danej placówce, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia;
  3. legitymuj─ůcego si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, w wieku powy┼╝ej 18. roku ┼╝ycia – na okres wa┼╝no┼Ťci orzeczenia;
  4. umieszczonego w rodzinnej pieczy zast─Öpczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka;
  5. w wieku powy┼╝ej 18. roku ┼╝ycia pozostaj─ůcego w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach okre┼Ťlonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej – odpowiednio do ko┼äca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest uko┼äczenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w za┼Ťwiadczeniu ze szko┼éy lub szko┼éy wy┼╝szej o planowanym terminie uko┼äczenia nauki w danej placówce, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia.
  6.  

Po up┼éywie wy┼╝ej wskazanych terminów cz┼éonek rodziny wielodzietnej b─Ödzie móg┼é wyst─ůpi─ç ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, ┼╝e b─Ödzie spe┼énia┼é warunki uprawniaj─ůce do korzystania z programu.

 

Od 1 stycznia 2019 roku Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny b─Öd─ů mogli uzyska─ç równie┼╝ rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wypełniony wniosek.
Sk┼éadaj─ůc wniosek o przyznanie Karty przedstawia si─Ö w szczególno┼Ťci:

• w przypadku rodzica – o┼Ťwiadczenia, ┼╝e rodzic mia┼é lub ma na utrzymaniu ┼é─ůcznie co najmniej troje dzieci oraz, ┼╝e nie jest lub nie by┼é pozbawiony w┼éadzy rodzicielskiej ani ograniczony we w┼éadzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zast─Öpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powy┼╝ej 18 roku ┼╝ycia – o┼Ťwiadczenie o planowanym terminie
uko┼äczenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka – orygina┼é lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku dzieci powy┼╝ej 18 roku ┼╝ycia, które przebywaj─ů w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej albo w rodzinnym domu dziecka – o┼Ťwiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej albo rodzinnym domu dziecka.
O┼Ťwiadczenia zawarte we wniosku oraz o┼Ťwiadczenia, o których mowa wy┼╝ej sk┼éada si─Ö pod
rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä.
W przypadku osób nieposiadaj─ůcych numeru PESEL poza dokumentami, o których mowa wy┼╝ej przedstawia si─Ö orygina┼éy lub odpisy dokumentów potwierdzaj─ůcych prawo do przyznania Karty w szczególno┼Ťci:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç;
• w przypadku ma┼é┼╝onka rodzica – dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz akt ma┼é┼╝e┼ästwa;
• w przypadku dzieci w wieku do uko┼äczenia 18 roku ┼╝ycia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç;
• w przypadku dzieci w wieku powy┼╝ej 18 roku ┼╝ycia – dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç;
• w przypadku dzieci legitymuj─ůcych si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepe┼énosprawno┼Ťci w wieku powy┼╝ej 18 roku ┼╝ycia – dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç.
Cudzoziemcy, poza dokumentami, o których mowa wy┼╝ej, przy sk┼éadaniu wniosku o przyznanie
karty, s─ů zobowi─ůzani okaza─ç dokument potwierdzaj─ůcy prawo do zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny otrzymuje si─Ö w terminie do dwóch miesi─Öcy od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.
Odmowa przyznania Karty Du┼╝ej Rodziny, odmowa zwolnienia z op┼éaty za wydanie Karty lub jej duplikatu, stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy nast─Öpuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

OPŁATY:
Przyznanie obu form Karty (tradycyjnej i elektronicznej) jest bezp┼éatne. Natomiast wniosek o domówienie drugiej (dodatkowej) formy Karty podlega op┼éacie w wysoko┼Ťci 9,21 z┼é (za ka┼╝d─ů kart─Ö).
Wyj─ůtek: je┼Ťli wyst─ůpi┼ée┼Ť z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Du┼╝ej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 roku, jeste┼Ť zwolniony z tej op┼éaty w przypadku gdy z┼éo┼╝ysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 roku.


Wniosek o duplikat Karty podlega op┼éacie w wysoko┼Ťci 9,78 z┼é (za ka┼╝dy duplikat), natomiast wysoko┼Ť─ç op┼éaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 9,21z┼é ( za ka┼╝d─ů kart─Ö )


Op┼éat─Ö nale┼╝y ui┼Ťci─ç na konto: Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie:

Pomorski Bank Spó┼édzielczy w ┼Üwidwinie Oddzia┼é w B─Ödzinie nr: 96 8581 1014 2005 2000 0122 0001.


Je┼╝eli zachodz─ů szczególnie uzasadnione okoliczno┼Ťci, w szczególno┼Ťci dotycz─ůce sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Wójt Gminy Manowo mo┼╝e na umotywowany wniosek zwolni─ç cz┼éonka rodziny wielodzietnej z ponoszenia op┼éaty za wydanie Karty oraz jej duplikatu.

 


 

Aktualne informacje zwi─ůzane z Kart─ů Du┼╝ej Rodziny
oraz wniosek do pobrania mo┼╝na znale┼║─ç pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny

 

 

 

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2014-08-13 09:35:18
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2020-08-21 08:02:09 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 78622