Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nab贸r pracownik贸w:
NAB脫R NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO W GOPS MANOWO
poka wszystkie dokumenty

OG艁OSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO G艁ÓWNEGO KSI臉GOWEGO w GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ W MANOWIE


Nazwa i adres jednostki:
Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie
76-015 Manowo 58C


Okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego.
G艂ówny Ksi臋gowy w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie
Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

Rodzaj umowy: umowa o prac臋.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, Manowo 58C, 76-015 Manowo


Wymagania niezb臋dne.
Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, która spe艂nia warunki okre艣lone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wymagania niezb臋dne:


1. Posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa艅stw, którym na podstawie umów mi臋dzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys艂uguje prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okre艣lonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz.U.2016 poz.902 ze zm.) ,
2. Ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystania z pe艂ni praw publicznych,
3. Nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokumentów, za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub za przest臋pstwo skarbowe,

4. Nie mia艂a orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi,

5. Posiada znajomo艣膰 j臋zyka polskiego w mowie i pi艣mie w zakresie koniecznym do wykonywania obowi膮zków g艂ównego ksi臋gowego,

6. Cieszy si臋 nieposzlakowan膮 opini膮,

7. Spe艂nia jeden z poni偶szych warunków :
• uko艅czy艂a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy偶sze studia zawodowe, uzupe艂niaj膮ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,
• uko艅czy艂a 艣redni膮, policealn膮 lub pomaturaln膮 szko艂臋 ekonomiczn膮 i posiada co najmniej 6-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,
• jest wpisana do rejestru bieg艂ych rewidentów na podstawie odr臋bnych przepisów,
• posiada certyfikat ksi臋gowy uprawniaj膮cy do us艂ugowego prowadzenia ksi膮g rachunkowych albo 艣wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj膮ce do us艂ugowego prowadzenia ksi膮g rachunkowych, wydane na podstawie odr臋bnych przepisów.

 

 

Wymagania dodatkowe:


1. Znajomo艣膰 ustawy o finansach publicznych i rachunkowo艣ci,
2. Znajomo艣膰 zagadnie艅 rachunkowo艣ci bud偶etowej, przepisów podatkowych, p艂acowych oraz przepisów z zakresu ubezpiecze艅 spo艂ecznych,
3. Znajomo艣膰 przepisów z zakresu prawa samorz膮dowego, kodeksu post臋powania administracyjnego, zamówie艅 publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych,
4. Znajomo艣膰 zasad finansowania zada艅 z pomocy spo艂ecznej, 艣wiadcze艅 rodzinnych i alimentacyjnych oraz 艣wiadcze艅 wychowawczych,
5. Posiadanie umiej臋tno艣ci sporz膮dzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawie艅, planów w oparciu o materia艂y 藕ród艂owe i przewidywane za艂o偶enia,
6. Umiej臋tno艣膰 pracy w systemach informatycznych, w tym programów ksi臋gowych, sprawozdawczych i bankowych,
7. Znajomo艣膰 zasad ksi臋gowo艣ci bud偶etowej, planu kont i klasyfikacji bud偶etowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek bud偶etowych i dyscypliny finansów publicznych,
8. Mile widziany co najmniej 3 letni sta偶 pracy w dziale ksi臋gowo艣ci w jednostce samorz膮du terytorialnego lub w dziale ksi臋gowo艣ci samorz膮du jednostek organizacyjnych

9. Znajomo艣膰 przepisów dotycz膮cych zasad wykorzystywania 艣rodków unijnych,
10. Komunikatywno艣膰, sumienno艣膰, umiej臋tno艣膰 pracy na samodzielnym stanowisku, a tak偶e w zespole, odpowiedzialno艣膰, terminowo艣膰 i dok艂adno艣膰 w realizacji powierzonych zada艅, dyspozycyjno艣膰,
11. Wysoka kultura osobista,
12. Predyspozycje do pracy na stanowisku g艂ównego ksi臋gowego oraz do pracy w zespole, umiej臋tno艣膰 organizacji i zarz膮dzania zasobami ludzkimi.

Zakres wykonywania zada艅 na stanowisku.


1. Prowadzenie rachunkowo艣ci jednostki zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
2. Sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych i statystycznych,
3. Prowadzenia rozlicze艅 z ZUS i US,
4. Przygotowanie i sk艂adanie deklaracji, zg艂osze艅 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
5. Wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi,
6. Opracowanie projektów przepisów wewn臋trznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
7. Opracowanie planów finansowych oraz bie偶膮ca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi z rachunku bankowego,
8. Dokonywanie wst臋pnej kontroli zgodno艣ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletno艣ci i rzetelno艣ci dokumentów dotycz膮cych operacji gospodarczych i finansowych,
9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy s艂u偶bowej,
11. Nadzorowanie prawid艂owego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
12. Sporz膮dzanie nalicze艅 odpisów na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych, planu i sprawozdawczo艣ci funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawid艂owo艣ci potr膮ce艅 i kontrolowanie zgodno艣ci wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
13. Rozliczanie 艣rodków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
14. Rozliczanie zad艂u偶enia d艂u偶ników alimentacyjnych zgodnie z ustaw膮 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
15. Kontrola prawid艂owo艣ci inwentaryzacji przeprowadzonej w O艣rodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),
16. Zapewnienie terminowego 艣ci膮gania nale偶no艣ci,
17. Gromadzenie i przechowywanie dowodów ksi臋gowych oraz pozosta艂ej dokumentacji przewidzianej ustaw膮,
18. Odpowiedzialno艣膰 za ca艂okszta艂t prac zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 finansowo- ksi臋gow膮 jednostki,
19. Wspó艂praca ze Skarbnikiem Gminy,
20. Prowadzenie rejestru dokumentów w obr臋bie prowadzonych spraw,
21. Wykonywanie innych nie wymienionych wy偶ej zada艅, które na mocy prawa lub przepisów wewn臋trznych wydanych przez Kierownika GOPS nale偶膮 do kompetencji G艂ównego ksi臋gowego.

Wymagane dokumenty:


1. List motywacyjny,
2. 呕yciorys - CV, uwzgl臋dniaj膮cy dok艂adny przebieg kariery zawodowej,
3. Kserokopie 艣wiadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzaj膮cych posiadane wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe,
4. Opinie, referencje (je艣li kandydat takie posiada),
5. W艂asnor臋cznie podpisane o艣wiadczenie o:
a) o艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokumentów, za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub za przest臋pstwo skarbowe ,
c) o艣wiadczenie o posiadaniu zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych
d) o艣wiadczenie kandydata o tre艣ci „ wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).’’

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca przy komputerze.


Informacja dotycz膮ca wska藕nika zatrudnienia osób niepe艂nosprawnych w jednostce, poprzedzaj膮cym og艂oszenie naboru.

Wska藕nik zatrudnienia osób niepe艂nosprawnych w jednostce w miesi膮cu wrze艣niu nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe艂nosprawnych.

Miejsce i termin sk艂adania dokumentów.
Oferty nale偶y sk艂ada膰 w budynku Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, Manowo 58C, 76-015 Manowo pokój nr 2, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 8.00 do 15.00 lub za po艣rednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: G艂ówny Ksi臋gowy” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 do dnia 06.10.2017 roku. (decyduje data wp艂ywu do O艣rodka)
Dokumenty, które zostan膮 z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

Planowany termin zatrudnienia od  01.12.2017r.


Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie zastrzega sobie prawo odwo艂ania naboru w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, przed艂u偶enia terminu sk艂adania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
Zastrzegamy sobie, 偶e nades艂ane oferty nie b臋d膮 odsy艂ane.

Wszelkie informacje o naborze b臋d膮 umieszczone na tablicy og艂osze艅 w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) O艣rodka (www.bip.gopsmanowo.pl)

Informacje o wynikach naboru b臋d膮 upowszechnione na tablicy og艂osze艅 u oraz opublikowane na stronie internetowej BIP 

Post臋powanie sk艂ada膰 si臋 b臋dzie z:
Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wst臋pna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, Manowo 58C, 76-015 Manowo. O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostan膮 powiadomione telefonicznie.

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

                                                                                                               Zatwierdzi艂:

 

                                                                                                  Kierownik GOPS MANOWO

                                                                                                         Genowefa Pelikan

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2017-09-22 12:51:22
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2017-09-26 07:45:38 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 PROTOK脫艁 Z NABORU NA G艁脫WN膭 KSI臉GOW膭
Data wprowadzenia pliku: 30-10-2017 02:25:16
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 73309