Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nab贸r pracownik贸w:
NAB脫R NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. 艢WIADCZE艃 WYCHOWAWCZYCH
poka wszystkie dokumenty

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Za艂膮cznik nr 4 do Regulaminu naboru

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. 艢WIADCZE艃 WYCHOWAWCZYCH W GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ W MANOWIE

 

 

            Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie informuje, 偶e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, mieszcz膮cym si臋 Manowo 58C, 76-015 Manowo, do zatrudnienia na stanowisku Inspektora ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych wybrana zosta艂a:

 

 

 Pani Agnieszka Zieli艅ska  zamieszka艂a w Koszalinie

 

Uzasadnienie wyboru

 

Pani Agnieszka Zieli艅ska  spe艂ni艂a wymagania kwalifikacyjne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze i zosta艂a zakwalifikowana do II etapu konkursu.

 

W II etapie naboru ( rozmowa kwalifikacyjna) udzieli艂a najwi臋cej prawid艂owych i wyczerpuj膮cych odpowiedzi na zadawane pytania przez cz艂onków komisji oraz przedstawi艂a si臋 jako osoba posiadaj膮ca wymagane cechy osobowo艣ciowe.

 

Uzyskuj膮c odpowiedni膮 liczb臋 punktów potwierdzi艂a wiedz臋 i predyspozycje do podj臋cia  pracy na w/w stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                       Zatwierdzi艂:

                                                                                                                                      Kierownik GOPS Manowo

                                                                                                                                          Genowefa Pelikan

 

    

**********************************************************************************************************************************************************************

 

 

 Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu naboru

 

Manowo, data 05.06.2018

OG艁OSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

Nazwa stanowiska : inspektor ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie og艂asza nabór na wolne stanowisko urz臋dnicze w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, mieszcz膮cym si臋 76-015 Manowo 58C.

 

W miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia osób niepe艂nosprawnych w jednostce nie wynosi艂 6%.

I.       Stanowisko pracy:

 

Inspektor ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie.

 II.    Niezb臋dne wymagania od kandydatów:

 

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,

3)      wykszta艂cenie wy偶sze (mile widziane; administracja publiczna, prawo, ekonomia);

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,

5)      stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6)      wymagany co najmniej 12 miesi臋czny sta偶 w jednostkach administracji publicznej, samorz膮dowej lub jednostkach organizacyjnych pomocy spo艂ecznej

7)      znajomo艣膰 obs艂ugi komputera i aplikacji biurowych
    

 

III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów (po偶膮dane):

 

1)      umiej臋tno艣膰 pracy w zespole

2)      zdolno艣膰 szybkiego przyswajania wiedzy;

3)      zaanga偶owanie, kreatywno艣膰 i punktualno艣膰;

4)        dok艂adno艣膰 i samodzielno艣膰;

5)      znajomo艣膰 i do艣wiadczenie w stosowaniu przepisów dotycz膮cych 艣wiadcze艅 rodzinnych, 艣wiadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego i kodeksu post臋powania administracyjnego;

6) znajomo艣膰 przepisów prawnych: Ustawy- Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pó藕n.zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z pó藕n.zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z pó藕n. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1875 z pó藕n.zm.) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy pa艅stwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U. z 2017r. poz. 1851 z pó藕n.zm.)

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

1)      kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie post臋powa艅 w sprawach o przyznawanie 艣wiadcze艅 wychowawczych, 

2)      prowadzenie rejestrów 艣wiadcze艅 wychowawczych

3)      sporz膮dzanie  decyzji administracyjnych w sprawach 艣wiadcze艅 wychowawczych;

4)      sporz膮dzanie list wyp艂at 艣wiadcze艅 wychowawczych;

5)      sporz膮dzanie sprawozdawczo艣ci;

6)      wprowadzanie wniosków do programu 艣wiadcze艅 wychowawczych;

7) Wspó艂praca z Urz臋dem Skarbowym, Powiatowym Urz臋dem Pracy, Zak艂adowym Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, Kas膮 Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania za艣wiadcze艅 i informacji w sprawach o ustalenie prawa do 艣wiadczenia wychowawczego

8)  inne zadania wynikaj膮ce z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy pa艅stwa w wychowaniu dzieci.

 1. V.    Warunki pracy na stanowisku Inspektora ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych

1)        umowa o prac臋 na pe艂en etat,

2)       miejsce pracy wewn膮trz budynku,

3)      wykonywanie obowi膮zków zwi膮zanych z obs艂ug膮 komputera, sporz膮dzaniem,  

           przenoszeniem, porz膮dkowaniem, dostarczaniem, wysy艂aniem dokumentów, praca w  

           systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy o艣wietleniu sztucznym i naturalnym

           w pozycji siedz膮cej,

4)       Pracownik u偶ytkuje sprz臋t biurowy w szczególno艣ci komputer, drukark臋,  kserokopiark臋 i faks, telefon,

5)      mo偶liwe nara偶enie na: stres, obci膮偶enie mi臋艣niowo- szkieletowe, w szczególno艣ci  statyczne mi臋艣ni,

6)      stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszaj膮cej si臋 na wózku inwalidzkim,

7)      Pracodawca zapewnia w艂a艣ciwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych,  o艣wietlenie zgodnie z PN-EN-12464-1:2004, poziom ha艂asu zgodnie z PN-EN PN-N- 01307:1994.

 

VI. Wymagane dokumenty

1)      list motywacyjny opatrzony klauzul膮 o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)      偶yciorys - curriculum vitae,

3)      wype艂niony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie

4)      kopie dokumentów potwierdzaj膮cych posiadane wykszta艂cenie i dodatkowe umiej臋tno艣ci,

5)      kopie 艣wiadectw pracy,

6)      o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,

7)      o艣wiadczenie o  niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie (w przypadku zatrudnienia wymagane b臋dzie za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Skazanych),

8)      o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cym na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

VII. Termin sk艂adania dokumentów:

Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 do dnia 21.06.2018 roku do godz. 12.00 (decyduje data wp艂ywu do O艣rodka). Dokumenty, które zostan膮 z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie zastrzega sobie prawo odwo艂ania naboru w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, przed艂u偶enia terminu sk艂adania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wszelkie informacje o naborze b臋d膮 umieszczone na tablicy og艂osze艅 w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) O艣rodka (www.bip.gopsmanowo.pl)

Informacje o wynikach naboru b臋d膮 upowszechnione na tablicy og艂osze艅 u oraz opublikowane na stronie internetowej BIP 

Post臋powanie sk艂ada膰 si臋 b臋dzie z:
Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wst臋pna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, Manowo 58C, 76-015 Manowo. O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostan膮 powiadomione telefonicznie.

 


                                                                                                                            Zatwierdzi艂 Kierownik GOPS
                                                                                                                                   Genowefa Pelikan

 

Informacje dotycz膮ce przetwarzania danych kandydatów do pracy:

 

 • Administrator danych osobowych

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, 76-015 Manowo 58C.

Dane kontaktowe:

- przez e-mail: gops_manowo@pocztazeto.pl

- telefonicznie: (94)333-38-95

 

 • Inspektor ochrony danych

GOPS w Manowie wyznaczy艂 inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z któr膮 mog膮 si臋 Pa艅stwo skontaktowa膰 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi膮zanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem mo偶esz si臋 kontaktowa膰 w nast臋puj膮cy sposób:

- listownie na adres: 76-015 Manowo 58C

- przez e-mail: gops_manowo@pocztazeto.pl

- telefonicznie: (94)318-30-69

 

 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane, aby:

 • oceni膰 Pa艅stwa kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pa艅stwo aplikujecie;
 • oceni膰 Pa艅stwa zdolno艣ci i umiej臋tno艣ci potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pa艅stwo aplikujecie;
 • wybra膰 odpowiedni膮 osob臋 do pracy na w/w stanowisku.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy, art. 6 ustawy o pracownikach samorz膮dowych) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o prac臋 – w zakresie nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykszta艂cenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, karalno艣膰, obywatelstwo, zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i posiadanie praw publicznych,
 • Pa艅stwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w li艣cie motywacyjnym, je偶eli przekazujesz nam dane inne ni偶: imi臋 i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykszta艂cenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, karalno艣膰, obywatelstwo, zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i posiadanie praw publicznych,
 • uzasadniony interes GOPS w Manowie – w zakresie danych zebranych podczas procedury rekrutacyjnej okre艣lonej w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w GOPS Manowo. GOPS w Manowie ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzi膰 Pa艅stwa wiedz臋, umiej臋tno艣ci i zdolno艣ci – jest to potrzebne do oceny, czy jeste艣cie Pa艅stwo odpowiedni膮 osob膮 na stanowisko, na które prowadzimy nabór.

 

 • Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach naboru wyst臋puj膮 poszczególne etapy rekrutacji, w tym m.in. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, wst臋pna ocena kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych, a nast臋pnie og艂oszenie listy kandydatów, którzy spe艂niaj膮 wymogi formalne i rozmowa kwalifikacyjna. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawi膮zanie bezpo艣redniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w z艂o偶onych dokumentach aplikacyjnych, sprawdzenie wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do wykonywania okre艣lonej pracy. Ocena kandydatów prowadzona jest metod膮 punktow膮. Podczas rozmowy ka偶dy cz艂onek komisji rekrutacyjnej przydziela ka偶demu z kandydatów punkty w skali od 1 do 10.

 

 • Okres przechowywania danych osobowych

 

B臋dziemy przechowywa膰 Twoje dane osobowe do momentu zako艅czenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, przy czym dokumenty aplikacyjne osób wymienionych w protokole z naboru b臋d膮 przechowywane na zasadach okre艣lonych w przepisach szczególnych.

 

 • Odbiorcy danych

Pa艅stwa dane mog膮 by膰 przekazane naszym dostawcom us艂ug, którym zlecimy us艂ugi zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom us艂ug IT. Takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Pa艅stwa dane nie b臋d膮 przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 • Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych

Przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych wy艂膮cznie w zakresie, w jakim Pa艅stwa dane s膮 przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w li艣cie motywacyjnym, inne ni偶: imi臋 i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykszta艂cenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, karalno艣膰, obywatelstwo, zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i posiadanie praw publicznych). Wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgod臋 mo偶na wycofa膰 poprzez wys艂anie o艣wiadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy,
 • prawo dost臋pu do danych osobowych, prawo 偶膮dania sprostowania danych osobowych, prawo 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych, prawo 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzgl臋du na Pa艅stwa szczególn膮 sytuacj臋 – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pa艅stwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2018-06-05 14:10:24
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2018-06-29 10:26:02 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 o艣wiadczenie- rekrutacja
Data wprowadzenia pliku: 08-06-2018 07:32:08
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78551