Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nab贸r pracownik贸w:
NAB脫R OFERT NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
poka wszystkie dokumenty

 

Informacja o wynikach naboru

 

na stanowisko pracownika socjalnego

 

w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

 

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie informuje, 偶e w wyniku post臋powania rekrutacyjnego, tj po analizie dostarczonych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej, która odby艂a si臋 w dniach od 05-06-2019 r. do 06-06-2019 r. w siedzibie GOPS Manowo, na stanowisko pracownika socjalnego zosta艂a przyj臋ta Pani Agnieszka Cybulska.

 

 

 

                                                                     Manowo, dnia 11-06-2019 r.

 

 

 

Kierownik

 

Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej

 

Genowefa Pelikan

 

 

 

 

************************************************************************************************************************************************

OG艁OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ W MANOWIE

 

 

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie og艂asza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o prac臋

 

WYMAGANIA NIEZB臉DNE:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw publicznych.
 3. Niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie.
 4. Stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Umiej臋tno艣膰 zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej, pomocy spo艂ecznej, przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie, przeciwdzia艂ania alkoholizmowi, przeciwdzia艂ania narkomani, kodeksu rodzinnego i opieku艅czego, kodeksu post臋powania administracyjnego, 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, innych ustaw i rozporz膮dze艅 zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 pomocy spo艂ecznej.
 1. Wykszta艂cenie niezb臋dne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy spo艂ecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. Poz. 1508 z pó藕n. zm.) tj. spe艂nienie co najmniej jednego z ni偶ej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu uko艅czenia kolegium pracowników s艂u偶b spo艂ecznych,
 • uko艅czone studia wy偶sze na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. uko艅czone studia wy偶sze o specjalno艣ci przygotowuj膮cej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka spo艂eczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • uko艅czone przed 1 maja 2004 r. studnia wy偶sze na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki spo艂eczne lub socjologia.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Mile widziane do艣wiadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w o艣rodku pomocy spo艂ecznej.
 2. 艁atwo艣膰 nawi膮zywania kontaktów interpersonalnych, umiej臋tno艣膰 pracy w zespole.
 3. Umiej臋tno艣膰 komunikowania si臋 z interesantem, w tym tak偶e nastawionych roszczeniowo zagro偶onym wykluczeniem lub ju偶 wykluczonym spo艂ecznie.
 4. Odporno艣膰 na stres, odpowiedzialno艣膰, asertywno艣膰, rzetelno艣膰, systematyczno艣膰, komunikatywno艣膰 i otwarto艣膰, umiej臋tno艣膰 dobrej organizacji pracy.

ZAKRES  PRACY:

 1. Udzielanie osobom pe艂nej informacji o przys艂uguj膮cych im uprawnieniach, 艣wiadczeniach i formach pomocy.
 2. Prowadzenie rozeznania sytuacji 偶yciowej osób i rodzin ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej, w szczególno艣ci przeprowadzanie wywiadów 艣rodowiskowych na terenie gminy Manowo.
 3. Ustalenie uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej oraz innych 藕róde艂 zabezpieczenia spo艂ecznego, ich rodzaju i wysoko艣ci , po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.
 4. Prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych w sprawach o przyznanie 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej.
 5. Pomoc w uzyskaniu dla osób b臋d膮cych w trudnej sytuacji 偶yciowej poradnictwa dotycz膮cego mo偶liwo艣ci rozwi膮zywania problemów i udzielania pomocy przez w艂a艣ciwe instytucje pa艅stwowe, samorz膮dowe i organizacje pozarz膮dowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 6. Wspó艂praca i wspó艂dzia艂anie z innymi specjalistami w celu przeciwdzia艂ania i ograniczania trudno艣ci w prawid艂owym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególno艣ci 艂agodzenie skutków ubóstwa.
 7. Przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych o艣rodków pomocy spo艂ecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.
 8. Kierowanie do domów pomocy spo艂ecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 9. Wspó艂praca z jednostkami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, w艂a艣ciwymi organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizuj膮cymi si臋 w dzia艂aniach wynikaj膮cych z prowadzonej pracy socjalnej.
 10. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.
 11. Wspó艂uczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdro偶eniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy spo艂ecznej ukierunkowanych na podniesienie jako艣ci 偶ycia.
 12. Obs艂uga programu ZETO opieka.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odr臋cznie podpisane).
 2. Kopie dokumentów potwierdzaj膮cych wymagane wykszta艂cenie.
 3. Kopie 艣wiadectw pracy w przypadku posiadanego sta偶u pracy.
 4. Opinie, referencje (je艣li kandydat takie posiada).
 5. W艂asnor臋cznie podpisane o艣wiadczenie o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) posiadaniu zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych,
  c) stanie zdrowia pozwalaj膮cym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego,
  d) niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,

 

INNE INFORMACJE:

 1. Dane osobowe s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest: Gminny O艣rodek  Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie: tel. (94) 318 3069, e-mail: gops_manowo@pocztazeto.pl.
 4. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracownika socjalnego.
 5. Ka偶dy kandydat przyst臋puj膮cy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie b臋dzie mo偶liwy udzia艂 w naborze.
 6. Przys艂uguje Pani / Panu prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 7. Przys艂uguje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacje o odbiorcach danych: dane nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom.
 9. Okres przechowywania danych: czas niezb臋dny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  pracownika socjalnego (z uwzgl臋dnieniem 3 miesi臋cy, w których Kierownik  GOPS ma mo偶liwo艣膰 wyboru kolejnego wy艂onionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczno艣膰 obsadzenia tego samego stanowiska)
 10. Informujemy, 偶e skontaktujemy si臋 tylko z wybranymi osobami spe艂niaj膮cymi kryteria w celu zaproszenia na rozmow臋.
 11. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz na tablicy og艂osze艅 w siedzibie O艣rodka.
 12. Kandydatury osób, które nie b臋d膮 posiada艂y uprawnie艅 do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie b臋d膮 brane pod uwag臋.
 13. Z艂o偶one dokumenty nie b臋d膮 odsy艂ane.
 14. Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 odwo艂ania naboru bez podania przyczyny.
 15. W miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 upublicznienia og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia osób niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej osób niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6%.

TERMIN I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Dokumenty w zamkni臋tej kopercie (z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego”) nale偶y z艂o偶y膰 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019  r. do godziny 12.00 w wybranej przez siebie formie:

a) osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie od poniedzia艂ku do pi膮tku od godz. 7:15 do godz. 15:15,

b) poczt膮 na adres: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo.

 

 

                                                                                             

                                                                                                   Manowo, dnia 08-05-2019 r.

 

Kierownik

Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej  

Genowefa Pelikan

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2018-11-21 13:11:41
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2019-06-13 07:43:05 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 klauzula informacyjna
Data wprowadzenia pliku: 08-05-2019 11:59:42
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78550