Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Aktualno艣ci:
AKTUALNO艢CI 2019
poka wszystkie dokumenty

 

INFORMACJA

 

 

Uprzejmie informujemy, 偶e w dniach 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) i 31 grudnia 2019 r. (Sylwester) Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie b臋dzie czynny do godz. 13:00.

Za powsta艂e utrudnienia przepraszamy.

 

 

************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie informuje, 偶e wyp艂ata 艣wiadcze艅 wychowawczych (500+) w miesi膮cu grudniu 2019r. nast膮pi w dniach: 23-24 grudnia 2019r.

 

Ponadto prosimy o zak艂adanie rachunków bankowych, poniewa偶 od miesi膮ca stycznia 2020r. zostaje zamkni臋ty punkt kasowy w Urz臋dzie Gminy Manowo. 

 

 

 

***************************************************************************************************************************

OG艁OSZENIE

 

 

 

            Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie poszukuje osoby 艣wiadcz膮cej  specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

 

            Zgodnie  z Rozporz膮dzeniem Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia  22 wrze艣nia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us艂ug opieku艅czych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.), Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                                                                               

 

Charakter umowy: umowa cywilno-prawna

 

Us艂ugi b臋d膮 艣wiadczone w miejscu zamieszkania klienta - teren gminy Manowo:

 

1. Terapia pedagogiczna.

 

2. Trening umiej臋tno艣ci spo艂ecznych.

 

3. Terapia behawioralna.

 

4. Terapia sensoryczna.

 

Niezb臋dne wymagania:

 

1. Osoby 艣wiadcz膮ce specjalistyczne us艂ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musz膮 posiada膰, co najmniej pó艂roczny sta偶 w jednej z nast臋puj膮cych jednostek:

 

1) szpitalu psychiatrycznym;

 

2) jednostce organizacyjnej pomocy spo艂ecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

3) placówce terapii lub placówce o艣wiatowej, do której ucz臋szczaj膮 dzieci z zaburzeniami       

 

  rozwoju lub upo艣ledzeniem umys艂owym;

 

4) o艣rodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

 

5) zak艂adzie rehabilitacji;

 

6) innej jednostce ni偶 wymienione w podpunkcie 1-5, 艣wiadcz膮cej specjalistyczne us艂ugi   

 

    opieku艅cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

2. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne us艂ugi mog膮 by膰 艣wiadczone przez osoby, które zdobywaj膮 lub podnosz膮 wymagane kwalifikacje zawodowe okre艣lone wy偶ej, posiadaj膮 co najmniej roczny sta偶 pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 1, i maj膮 zapewnion膮 mo偶liwo艣膰 konsultacji z osobami 艣wiadcz膮cymi specjalistyczne us艂ugi, posiadaj膮cymi wymagane kwalifikacje.

 

3. Osoby 艣wiadcz膮ce specjalistyczne us艂ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musz膮

 

posiada膰 przeszkolenie i do艣wiadczenie w zakresie:

 

- umiej臋tno艣ci kszta艂towania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowa艅;

 

- kszta艂towania nawyków celowej aktywno艣ci;

 

- prowadzenie treningu zachowa艅 spo艂ecznych.

 

4. Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych.

 

5. Niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne

 

przest臋pstwo skarbowe.

 

6. Stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na powy偶szym stanowisku.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋.

 

2. Zrównowa偶enie emocjonalne.

 

3. Odporno艣膰 na trudne sytuacje i stres.

 

4. Spostrzegawczo艣膰, podzielno艣膰 uwagi.

 

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

6. Osoba musi by膰 dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiada膰 umiej臋tno艣膰

 

dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

 

Oferta powinna  zawiera膰 nast臋puj膮ce dokumenty:

 

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne musz膮 by膰 opatrzone klauzul膮: „Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

2. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 ofert臋 cenow膮 o kwocie brutto za 1 godzin臋 (60 minut) us艂ugi  (Za艂膮cznik nr 1).

 

3. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 o艣wiadczenie o ilo艣ci osób którym specjalista jest w stanie zapewni膰 us艂ugi. Je偶eli jest kilka rodzajów us艂ug (np. pedagog specjalny i logopeda) to na ka偶d膮 us艂ug臋 nale偶y za艂膮czy膰 oddzielne o艣wiadczenie (Za艂膮cznik nr 2).

 

4. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych us艂ug opieku艅czych 艣wiadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia  22 wrze艣nia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us艂ug opieku艅czych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.).

 

5. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj膮cych posiadane wykszta艂cenie i kwalifikacje.

 

6. Za艣wiadczenie o posiadanym co najmniej pó艂rocznym sta偶u pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

7. Punkt  2, 3, 4, 5, 6, dotyczy równie偶 osób zatrudnionych w firmach.

 

 

 

Komplet dokumentów nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie, przes艂a膰 poczt膮 tradycyjn膮 lub za po艣rednictwem kuriera na adres: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Kolejowa 11 

 

Oferta wraz z za艂膮cznikiem winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, trwa艂膮 i czyteln膮 technik膮. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.

 

W ramach zapytania ofertowego ka偶dy z Wykonawców mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋.

 

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem tel. 94 333-38-95.

 

                                                                                                                    Zatwierdzi艂 Kierownik GOPS

 

                                                                                                                          Genowefa Pelikan

 

 

 

 

*************************************************************************************************************************

OFERTA PRACY

 

Asystent osób niepe艂nosprawnych- wymagania; wykszta艂cenie min. 艣rednie lub policealne o kierunku asystent osoby niepe艂nosprawnej

Zakres obowi膮zków:

* opieka/ dbanie o czysto艣膰, estetyczny ubiór, towarzyszenie w badaniach w poradniach, szpitalach,

* wspieranie,

* tworzenie planów pracy

Miejsce wykonywania pracy teren gm. Manowo

 

********************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

WSZYSCY JESTE艢MY TACY SAMI 28.06.2019

 

 

**********************************************************************************************************************************************

DZIE艃 SENIORA DN. 12.06.2019

Dnia  12.06.2019 r. seniorzy z terenu gminy Manowo uczestniczyli w wyje藕dzie do Mi臋dzyzdroji

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, 偶e zgodnie z Zarz膮dzeniem nr 3/2019 z dnia 06.05.2019 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie dzie艅 21 czerwca 2019 roku (pi膮tek) jest dniem  wolnym od pracy dla pracowników Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie.

 

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nast膮pi w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota). W wyznaczonym do odpracowania dniu Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie b臋dzie czynny w godzinach od 7:15 do 15:15.

 

Za powsta艂e z tego tytu艂u utrudnienia przepraszamy.  

 

******************************************************************************************************************************

OG艁OSZENIE

 

GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ
W MANOWIE

ZAPRASZA WSZYSTKICH CH臉TNYCH DO UDZIA艁U

W GMINNYM SPOTKANIU INTEGRACYJNYM

PN.  „WSZYSCY JESTE艢MY TACY SAMI”

DNIA 28.06.2019 R. O GODZ. 10.30,

KTÓRE ODB臉DZIE SI臉 NA STRZELNICY MY艢LIWKIEJ

W MANOWIE

 

********************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, 偶e zgodnie z Zarz膮dzeniem nr 2/2019 z dnia 08.03.2019 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie dzie艅 02 maja 2019 roku (czwartek) jest dniem  wolnym od pracy dla pracowników Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie.

 

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nast膮pi w dniu 27 kwietnia 2019 roku (sobota). W wyznaczonym do odpracowania dniu Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie b臋dzie czynny w godzinach od 7:15 do 15:15.

 

Za powsta艂e z tego tytu艂u utrudnienia przepraszamy.  

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2019-03-08 09:47:58
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2019-12-23 10:08:44 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 ZA艁膭CZNIK 2 US艁UGI SPECJALISTYCZNE
Data wprowadzenia pliku: 30-10-2019 01:43:41
 ZA艁膭CZNIK 1 US艁UGI SPECJALISTYCZNE
Data wprowadzenia pliku: 30-10-2019 01:42:53
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622