Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nab贸r pracownik贸w:
US艁UGI SPECJALISTYCZNE
poka wszystkie dokumenty

PROTOKÓ艁 Z NABORU NA 艢WIADCZENIE US艁UG SPECJALISTYCZNYCH

 

Dnia 04.10.2019 r. wywieszono na tablicy og艂osze艅 oraz umieszczono na stronie BIP Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie og艂oszenie o naborze na 艣wiadczenie us艂ug specjalistycznych.
Termin sk艂adania ofert up艂yn膮艂 w dniu 24.10.2019 r.

Do dnia 24.10.2019 r. nie wp艂yn臋艂a 偶adna oferta. W zwi膮zklu z tym nabór na 艣wiadczenie us艂ug specjalistycznych pozostaje bez rozpatrzenia.

 

******************************************************************************************************************************************************************************

 

 

NABÓR OFERT

NA 艢WIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH US艁UG OPIEKU艃CZYCH

z dnia 04-10-2019 r.

 

            Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie og艂asza nabór na 艣wiadczenie specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

            Zgodnie  z Rozporz膮dzeniem Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia  22 wrze艣nia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us艂ug opieku艅czych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.), Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

                                                                                        

Charakter umowy: umowa cywilno-prawna

 

Us艂ugi b臋d膮 艣wiadczone w miejscu zamieszkania klienta - teren gminy Manowo:

1. Terapia pedagogiczna.

2. Trening umiej臋tno艣ci spo艂ecznych.

3. Terapia behawioralna.

4. Terapia sensoryczna.

 

Niezb臋dne wymagania:

1. Osoby 艣wiadcz膮ce specjalistyczne us艂ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musz膮 posiada膰, co najmniej pó艂roczny sta偶 w jednej z nast臋puj膮cych jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy spo艂ecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce o艣wiatowej, do której ucz臋szczaj膮 dzieci z zaburzeniami       

  rozwoju lub upo艣ledzeniem umys艂owym;

4) o艣rodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zak艂adzie rehabilitacji;

6) innej jednostce ni偶 wymienione w podpunkcie 1-5, 艣wiadcz膮cej specjalistyczne us艂ugi   

    opieku艅cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne us艂ugi mog膮 by膰 艣wiadczone przez osoby, które zdobywaj膮 lub podnosz膮 wymagane kwalifikacje zawodowe okre艣lone wy偶ej, posiadaj膮 co najmniej roczny sta偶 pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 1, i maj膮 zapewnion膮 mo偶liwo艣膰 konsultacji z osobami 艣wiadcz膮cymi specjalistyczne us艂ugi, posiadaj膮cymi wymagane kwalifikacje.

3. Osoby 艣wiadcz膮ce specjalistyczne us艂ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musz膮

posiada膰 przeszkolenie i do艣wiadczenie w zakresie:

- umiej臋tno艣ci kszta艂towania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowa艅;

- kszta艂towania nawyków celowej aktywno艣ci;

- prowadzenie treningu zachowa艅 spo艂ecznych.

4. Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych.

5. Niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne

przest臋pstwo skarbowe.

6. Stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na powy偶szym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋.

2. Zrównowa偶enie emocjonalne.

3. Odporno艣膰 na trudne sytuacje i stres.

4. Spostrzegawczo艣膰, podzielno艣膰 uwagi.

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Osoba musi by膰 dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiada膰 umiej臋tno艣膰

dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

 

Kryteria:

Cena – 100%

Je偶eli oka偶e si臋, 偶e nie mo偶na dokona膰 wyboru najkorzystniejszej ofert ze wzgl臋du na to, 偶e zosta艂y z艂o偶one oferty o tej samej cenie Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawców, którzy z艂o偶yli oferty do z艂o偶enia ofert dodatkowych w terminie przez niego okre艣lonym.

 

Oferta zawiera nast臋puj膮ce dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne musz膮 by膰 opatrzone klauzul膮: „Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

2. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 ofert臋 cenow膮 o kwocie brutto za 1 godzin臋 (60 minut)   

us艂ugi  (Za艂膮cznik nr 1).

3. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 o艣wiadczenie o ilo艣ci osób którym specjalista jest w stanie zapewni膰 us艂ugi. Je偶eli jest kilka rodzajów us艂ug (np. pedagog specjalny i logopeda) to na ka偶d膮 us艂ug臋 nale偶y za艂膮czy膰 oddzielne o艣wiadczenie (Za艂膮cznik nr 2).

4. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych us艂ug opieku艅czych 艣wiadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia  22 wrze艣nia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us艂ug opieku艅czych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.).

5. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj膮cych posiadane wykszta艂cenie i kwalifikacje.

6. Za艣wiadczenie o posiadanym co najmniej pó艂rocznym sta偶u pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

7. Punkt  2, 3, 4, 5, 6, dotyczy równie偶 osób zatrudnionych w firmach.

 

Komplet dokumentów nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie, przes艂a膰 poczt膮 tradycyjn膮 lub za po艣rednictwem kuriera do dnia 24 pa藕dziernika 2019 r. do godz. 15.00 na adres: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Kolejowa 11, z dopiskiem „Nabór na Specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze”.

 

Oferta wraz z za艂膮cznikiem winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, trwa艂膮 i czyteln膮 technik膮. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.

W ramach zapytania ofertowego ka偶dy z Wykonawców mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem tel. 94 333-38-95.

                                                                                                                    Zatwierdzi艂 Kierownik GOPS

                                                                                                                          Genowefa Pelikan

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2019-10-04 12:39:57
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2019-10-30 13:13:25 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 ZA艁膭CZNIK NR 2
Data wprowadzenia pliku: 04-10-2019 12:43:15
 ZA艁膭CZNIK NR 1
Data wprowadzenia pliku: 04-10-2019 12:42:57
 KLAUZULA INFORMACYJNA
Data wprowadzenia pliku: 04-10-2019 12:42:08
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78550