Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nab贸r pracownik贸w:
ASYSTENT RODZINY

Manowo, dnia 30-11-2019 r. 

  

            Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie zatrudni osob臋 na stanowisko asystenta rodziny.

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa o prac臋

 

Wymagania konieczne:

Asystentem rodziny mo偶e by膰 osoba, która:

1) posiada wykszta艂cenie:

a) wy偶sze o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wy偶sze na dowolnym kierunku uzupe艂nione szkoleniem z zakresu pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 i udokumentuje co najmniej roczny sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 lub studiami podyplomowymi obejmuj膮cymi zakres programowy szkolenia okre艣lony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej i udokumentuje co najmniej roczny sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 lub

c) 艣rednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie膰mi lub rodzin膮, a tak偶e udokumentuje co najmniej 3-letni sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮;

2) nie jest i nie by艂a pozbawiona w艂adzy rodzicielskiej oraz w艂adza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wype艂nia obowi膮zek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowi膮zek w stosunku do niej wynika z tytu艂u egzekucyjnego;

4) nie by艂a skazana prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;

5) posiada obywatelstwo polskie;

6) korzysta z pe艂ni praw publicznych;

7) posiada nieposzlakowan膮 opini臋;

8) posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na okre艣lonym stanowisku;

 

Wymagania po偶膮dane:

1) udokumentowane co najmniej roczne do艣wiadczenie pracy z dzie膰mi lub rodzin膮;

2) znajomo艣膰 przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej i innych aktów normatywnych zwi膮zanych z pomoc膮 spo艂eczn膮;

3) znajomo艣膰 obs艂ugi komputera, urz膮dze艅 i programów biurowych;

4) wiedza i do艣wiadczenie w zakresie prawid艂owego funkcjonowania rodziny;

5) znajomo艣膰 lokalnego 艣rodowiska oraz umiej臋tno艣膰 nawi膮zywania wspó艂pracy z jednostkami i instytucjami pomocy spo艂ecznej;

6) samodzielno艣膰 w dzia艂aniu oraz wykazywanie w艂asnej inicjatywy;

8) odporno艣膰 na stres i sytuacje kryzysowe;

9) zdolno艣ci organizacyjne oraz umiej臋tno艣膰 pracy w zespole;

10) umiej臋tno艣膰 zachowania bezstronno艣ci w kontakcie z rodzin膮;

11) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie w艂asnego 艣rodka transportu.

 

Preferowane cechy osobowo艣ciowe kandydatów:

 Empatia, komunikatywno艣膰, odpowiedzialno艣膰, kreatywno艣膰, obowi膮zkowo艣膰, rzetelno艣膰, zaanga偶owanie.

 

Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

G艂ówne zadanie asystenta rodziny reguluje art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej, w tym w szczególno艣ci:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin膮 we wspó艂pracy z cz艂onkami rodziny i konsultacja z pracownikami socjalnymi;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 偶yciowej, w rozwi膮zywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dzie膰mi, rozpoznanie i diagnoza potrzeb;

3) wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodzin;

4) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególno艣ci poprzez udzia艂 w zaj臋ciach psychoedukacyjnych;

5) podejmowanie dzia艂a艅 interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro偶enia dzieci i rodzin;

6) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziny;

7) opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮, dokonywanie okresowych ocen;

8) sporz膮dzanie na wniosek s膮du, opinii o rodzinie,

9) wspó艂praca z jednostkami samorz膮dowymi oraz organizacjami samorz膮dowymi oraz innymi osobami i podmiotami specjalizuj膮cymi si臋 w dzia艂aniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

 

Wymagane dokumenty:

1) CV ze zdj臋ciem, list motywacyjny (opatrzony klauzul膮);

2) kopie dokumentów potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie;

3) kopie dokumentów po艣wiadczaj膮cych posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, za艣wiadczenia o uko艅czeniu kursów i szkole艅, dyplomy);

4) kopie 艣wiadectw pracy, ewentualnie referencje z zak艂adów pracy;

5) o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cym na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych;

7) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowi膮zany do dostarczenia za艣wiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

8) inne dokumenty potwierdzaj膮ce zdobyt膮 wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kwalifikacje.

 

Inne informacje:

1) Dane osobowe s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2) Administratorem danych osobowych jest: Gminny O艣rodek  Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo.

3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie: tel. (94) 318 3069, e-mail: gops_manowo@pocztazeto.pl.

 

Sposób sk艂adania dokumentów:

Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 w wybranej przez siebie formie:

a) osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie od poniedzia艂ku do pi膮tku od godz. 7:15 do godz. 15:15,

b) poczt膮 na adres: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo.                                                                                             

                                                                                                   Manowo, dnia 30-11-2019 r.

 

Kierownik

Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej

Genowefa Pelikan

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2019-12-03 11:27:12
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2019-12-03 11:27:12 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 73410