Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe *DEBRO*:
statut

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCOWO - ROZWOJOWEGO „DEBRO” 
W MANOWIE


Rozdzia艂 I

POSTANOWIENIA OG脫LNE


搂 1


Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwojowo - Pomocowe „DEBRO”  zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorz膮dnym zrzeszeniem maj膮cym na celu:

1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dzia艂a艅 sprzyjaj膮cych aktywno艣ci spo艂ecznej,

2. przyczynianie si臋 do inicjatyw maj膮cych na celu niesienie pomocy osobom znajduj膮cym si臋 w trudnej sytuacji 偶yciowej,

3. budowa systemu wsparcia na rzecz os贸b zagro偶onych b膮d藕 te偶 wykluczonych spo艂ecznie, o kt贸rych mowa w art. 7 ustawy o pomocy spo艂ecznej z dnia 12.03.2004 r.,

4. wspieranie os贸b fizycznych i jednostek organizacyjnych, kt贸re podejmuj膮 takie dzia艂ania.


搂 2


Siedzib膮 Stowarzyszenia jest Manowo, wojew贸dztwo zachodniopomorskie.


搂 3


Stowarzyszenie dzia艂a na podstawie przepis贸w ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1968 r. nr 20, poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytu艂u posiada osobowo艣膰 prawn膮.


搂 4


Stowarzyszenie mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych organizacji o podobnym celu dzia艂ania.


搂 5


Stowarzyszenie swoim dzia艂aniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla w艂a艣ciwego realizowania swych cel贸w Stowarzyszenie mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


搂 6


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony


搂 7


Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. wszechstronne propagowanie metod i technik wspieraj膮cych osoby zagro偶one wykluczeniem spo艂ecznym i ich rodziny;

2. wsp贸艂prac臋 i wzajemn膮 pomoc cz艂onk贸w Stowarzyszenia;

3. wsp贸艂prac臋 z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany do艣wiadcze艅 w dziedzinie aktywizacji spo艂ecznej;

4. doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczn膮 oraz szkolenie cz艂onk贸w i innych podmiot贸w oraz os贸b zainteresowanych dzia艂alno艣ci膮 stowarzyszenia;

5. inne dzia艂ania sprzyjaj膮ce rozwojowi statutowych cel贸w organizacji;

6. prowadzenie dzia艂alno艣ci integruj膮cej cz艂onk贸w Stowarzyszenia poprzez aktywno艣膰 kulturaln膮, rekreacyjn膮 i towarzysk膮


搂 8


Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych dzia艂a艅 mo偶e powo艂a膰 inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.


搂 9


Realizuj膮c powy偶sze cele Stowarzyszenie opiera si臋 na spo艂ecznej pracy cz艂onk贸w. Mo偶e jednak zatrudnia膰 pracownik贸w do prowadzenia swych spraw.

 

搂 10


Cz艂onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo偶e by膰 pe艂noletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, tak偶e nie maj膮cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸ry przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 cz艂onk贸w Stowarzyszenia i z艂o偶y deklaracj臋 cz艂onkowsk膮.
Osoby prawne mog膮 by膰 cz艂onkami wspieraj膮cymi.


搂 11


Cz艂onkowstwo Stowarzyszenia nabywa si臋 przez przyj臋cie kandydatury przez Zarz膮d Stowarzyszenia zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w drodze uchwa艂y.


搂 12


1. Cz艂onkowie Stowarzyszenia zobowi膮zani s膮: swoj膮 postaw膮 i dzia艂aniami przyczynia膰 si臋 do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dba膰 o jego dobre imi臋, zabiega膰 o popraw臋 opinii spo艂ecznej i klimatu wok贸艂  kr臋gu os贸b zagro偶onych b膮d藕 te偶 wykluczonych spo艂ecznie, popiera膰 i czynnie realizowa膰 cele Stowarzyszenia, przestrzega膰 powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa oraz postanowie艅 statutu, regularnie op艂aca膰 sk艂adki.

2. Cz艂onek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo bra膰 udzia艂 w 偶yciu Stowarzyszenia, a w szczeg贸lno艣ci:

• przys艂uguje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak r贸wnie偶 mo偶e wnioskowa膰 we wszystkich sprawach dotycz膮cych cel贸w i funkcjonowania Stowarzyszenia, korzysta膰 z lokali Stowarzyszenia;

• posiada膰 legitymacje Stowarzyszenia i nosi膰 odznaki Stowarzyszenia, korzysta膰 z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej dzia艂alno艣ci;

• korzysta膰 nieodp艂atnie z urz膮dze艅 technicznych, poradnictwa, szkole艅, kt贸re Stowarzyszenie stawia do dyspozycji cz艂onk贸w;

• korzysta膰 z innych mo偶liwo艣ci, jakie stwarza swoim cz艂onkom Stowarzyszenie.


搂 13


Osoby prawne mog膮 zosta膰 cz艂onkami wspieraj膮cymi poprzez z艂o偶enie o艣wiadczenia woli Zarz膮dowi Stowarzyszenia, kt贸ry podejmuje w tej kwestii stosown膮 uchwa艂臋.
W takim samym trybie nast臋puje ustanie cz艂onkowstwa wspieraj膮cego Stowarzyszenie. Form臋 i rodzaj wspierania Stowarzyszenia cz艂onkowie wspieraj膮cy ustalaj膮 z zarz膮dem Stowarzyszenia.
Cz艂onkowie wspieraj膮cy korzystaj膮 z praw przys艂uguj膮cych cz艂onkom zwyczajnym wymienionych w 搂 12 ust. 2 pkt 2-7.


搂 14


Skre艣lenie z listy cz艂onk贸w Stowarzyszenia nast臋puje przez:

1. rezygnacje pisemn膮 z艂o偶on膮 na r臋ce Zarz膮du;

2. wykluczenie przez Zarz膮d:

a). za dzia艂alno艣膰 sprzeczn膮 ze statutem oraz uchwa艂ami Stowarzyszenia,

 b). za nieusprawiedliwione branie udzia艂u w pracach Stowarzyszenia,

c). za zaleganie z op艂ata sk艂adki cz艂onkowskiej przez trzy miesi膮ce,

d). na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 cz艂onk贸w Stowarzyszenia z przyczyn okre艣lonych w lit. a i b.

e). z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia s膮du,

f). 艣mier膰 cz艂onka.


搂15


Od uchwa艂y Zarz膮du w przedmiocie wykluczenia cz艂onkowi przys艂uguje odwo艂anie od Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwa艂a Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdzia艂 II

W艁ADZE STOWARZYSZENIA


搂 16


W艂adzami Stowarzyszenia s膮:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarz膮d

3. Komisja Rewizyjna

4. S膮d Kole偶e艅ski


搂 17


Kadencja wszystkich w艂adz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.


搂 18


Uchwa艂y wszystkich w艂adz Stowarzyszenia zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania, je艣li dalsze postanowienia statutu nie stanowi膮 inaczej.


搂 19


1. Najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w.

2. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w zwo艂uje Zarz膮d co najmniej jeden raz na dwana艣cie miesi臋cy lub cz臋艣ciej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1 / 4 cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej, powiadamiaj膮c o jego terminie, miejscu i propozycjach porz膮dku obrad wszystkich cz艂onk贸w listami poleconymi lub w ka偶dy inny skuteczny spos贸b co najmniej na 14 dni przed terminem rozpocz臋cia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczy膰 co najmniej po艂owa cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania, w pierwszym terminie, a w drugim terminie, kt贸ry mo偶e by膰 wyznaczony o godzin臋 p贸藕niej tego samego dnia - mo偶e ono skutecznie obradowa膰 bez wzgl臋du na liczb臋 uczestnik贸w.

4. W Walnym Zgromadzeniu mog膮 uczestniczy膰 cz艂onkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z g艂osem doradczym, cz艂onkowie wspieraj膮cy i zaproszeni go艣cie.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale偶y:

• uchwalanie programu dzia艂ania Stowarzyszenia,

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda艅 Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej,

• uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

• udzielanie absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi,

• wyb贸r cz艂onk贸w Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej,

• uchwalanie zmian statutu,

• podejmowanie uchwa艂 w sprawie rozwi膮zywania Stowarzyszenia,

• rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du wniesionych przez cz艂onk贸w Stowarzyszenia,

• powo艂ywanie i odwo艂ywanie sk艂adu Sadu Kole偶e艅skiego oraz rozpatrywanie odwo艂a艅 od jego orzecze艅,

• rozpatrywanie skarg cz艂onk贸w Stowarzyszenia na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du.

6. Uchwa艂y Walnego Zgromadzenia zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w cz艂onk贸w obecnych.

7. Zmiana statutu, odwo艂anie Prezesa, cz艂onk贸w Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej, S膮du Kole偶e艅skiego oraz rozwi膮zywanie Stowarzyszenia wymagaj膮 bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci przy obecno艣ci po艂owy cz艂onk贸w Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wym贸g obecno艣ci ponad po艂owy cz艂onk贸w nie obowi膮zuje.

8. Ka偶demu cz艂onkowi przys艂uguje jeden g艂os.


搂 20


1. Zarz膮d sk艂ada si臋 z 7 do 11 cz艂onk贸w wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarz膮d sk艂ada si臋 z Prezesa, dw贸ch wiceprezes贸w, skarbnika i od 3 do 7 innych cz艂onk贸w Zarz膮du.

3. Prezesa Powo艂uje i odwo艂uje Walne Zgromadzenie na 2 - letnia kadencj臋. Zarz膮d konstytuuje si臋 na pierwszym po wyborach zebraniu.

4. Do kompetencji Zarz膮du nale偶y:

• przyjmowanie nowych cz艂onk贸w Stowarzyszenia,

• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn膮trz i dzia艂anie w jego imieniu,

• kierowanie bie偶膮c膮 praca Stowarzyszenia,

• zwo艂ywanie Walnego Zgromadzenia,

• ustalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich.


搂 21


1. Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 od 3 do 5 cz艂onk贸w wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z przewodnicz膮cego, wiceprzewodnicz膮cego i od 1 do 3 cz艂onk贸w.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale偶y:

• kontrola bie偶膮cej pracy Stowarzyszenia,

• sk艂adanie wniosk贸w w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

• wyst臋powanie z wnioskiem o zwo艂anie Walnego Zgromadzenia,

• dokonywanie wyboru podmiotu maj膮cego zbada膰 sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowo艣ci.


搂 22


1. S膮d Kole偶e艅ski sk艂ada si臋 od 3 do 5 cz艂onk贸w Stowarzyszenia nie b臋d膮cych cz艂onkami Zarz膮du ani Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji S膮du nale偶y rozpatrywanie ka偶dego pisemnego wniosku cz艂onka Stowarzyszenia dotycz膮cego spraw Stowarzyszenia i jego cz艂onk贸w poza wnioskami i skargami wniesionymi na w艂adze Stowarzyszenia.

3. S膮d zbiera si臋 na pisemny wniosek cz艂onka Stowarzyszenia i ustosunkowuje si臋 do jego wniosku w terminie nie d艂u偶szym ni偶 1 miesi膮c.

4. S膮d zamyka post臋powanie wydaniem orzeczenia, kt贸re podaje do wiadomo艣ci wszystkich cz艂onk贸w.

5. Stronom sporu przys艂uguje odwo艂anie od orzeczenia S膮du Kole偶e艅skiego do najbli偶szego Walnego Zgromadzenia.

6. Orzeczenia S膮du zapadaj膮 w pe艂nym sk艂adzie.


搂 23


W razie zmniejszenia si臋 sk艂adu w艂adz Stowarzyszenia wymienionych w 搂 16 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupe艂nienie ich sk艂adu mo偶e nast膮pi膰 w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonuj膮 pozostali cz艂onkowie organu, kt贸rego sk艂ad uleg艂 zmniejszeniu. W tym trybie mo偶na powo艂a膰 nie wi臋cej ni偶 po艂ow臋 sk艂adu organu.


搂 24


1. Maj膮tek stowarzyszenia powstaje ze sk艂adek cz艂onkowskich, darowizn, spadk贸w, zapis贸w, dochod贸w z w艂asnej dzia艂alno艣ci oraz ofiarno艣ci publicznej.

2. Funduszami i maj膮tkiem Stowarzyszenia zarz膮dza Zarz膮d.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaci膮gania zobowi膮za艅 maj膮tkowych jest upowa偶niony Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo b膮d藕 dw贸ch innych cz艂onk贸w Zarz膮du dzia艂aj膮cych 艂膮cznie.

 

搂 25


1. Stowarzyszenie rozwi膮zuje si臋 na podstawie uchwa艂y walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmuje uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia Walne. Zgromadzenie okre艣la spos贸b jego likwidacji oraz przeznaczenie maj膮tku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maj膮 zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


 

 
informacje udost臋pni艂:Katarzyna Oryszewska
data udost臋pnienia: 2008-06-20 09:51:20
ostatnia modyfikacja: Katarzyna Oryszewska 2008-07-10 11:05:11 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622