Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
O o艣rodku:
statut

Za艂膮cznik do uchwa艂y

Rady Gminy Manowo

Nr XXVII/173/2004

z dnia 2 grudnia 2004 r.

 

STATUT

GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W MANOWIE

Rozdzia艂 I

Postanowienia og贸lne

Par. 1

1. Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, zwany dalej O艣rodkiem jest jednostk膮 bud偶etow膮 Gminy Manowo.

Par. 2

O艣rodek dzia艂a na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593);

2. Uchwa艂y nr XIX/99/96 Rady Gminy w Manowie z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie i nadania Statutu z p贸xn. zmianami;

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p贸藕n. zmianami);

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z p贸藕n. zmianami);

5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z p贸藕n. zmianami);

6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z p贸藕n. zmianami);

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 176 z p贸藕n. zmianami);

8. Ustawy z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p贸藕n. zmianami);

9. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 z p贸藕n. zmianami);

10. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118 z p贸藕n. zmianami);

11. Ustawy z dnia 1 maja 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001);

Par. 3

Obszarem dzia艂ania O艣rodka jest Gmina Manowo.

Par. 4

Siedzib膮 O艣rodka jest budynek po艂o偶ony w Manowie nr 40.

Rozdzia艂 II

Struktura O艣rodka

Par. 5

1. W sk艂ad O艣rodka wchodz膮:

  • Kierownik.
  • G艂贸wny Ksi臋gowy.
  • Pracownicy socjalni.
  • Pracownik socjalny ds. 艣wiadcze艅.
  • Pracownik administracyjny.

2. Liczb臋 etat贸w i rodzaje stanowisk w O艣rodku okre艣la Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Kierownika O艣rodka.

Rozdzia艂 III

Kierowanie o艣rodkiem

Par. 6

1. O艣rodkiem  kieruje Kierownik.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za realizacj臋 zada艅 O艣rodka, w zwi膮zku z tym, do zada艅 Kierownika nale偶y, w szczeg贸lno艣ci:

a) zapewnienie w艂a艣ciwej organizacji pracy O艣rodka;

b) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych;

c) wydawanie decyzji w sprawach administracyjnych z zakresu pomocy spo艂ecznej i dodatk贸w mieszkaniowych na podstawie upowa偶nienia W贸jta Gminy Manowo;

d) podejmowanie innych decyzhji niezb臋dnych w sprawach dotycz膮cych merytorycznej dzia艂alno艣ci O艣rodka;

e) zawieranie kontrakt贸w socjalnych.

3. Kierownik sprawuje bezpo艣redni nadz贸r nad:

a) G艂贸wnym Ksi臋gowym;

b) Pracownikami socjalnymi;

c) Pracwonikiem socjalnym ds. 艣wiadcze艅;

d) Pracownikiem administracyjnym - sprz膮taczk膮.

4. Kierownik O艣rodka odpowiada przed W贸jtem za w艂a艣ciw膮 realizacj臋 zada艅 na艂o偶onych na O艣rodek za prawid艂owe wykorzystanie 艣rodk贸w finansowych przyznanych O艣rodkowi.

5. Wynagrodzenie dla Kierownika O艣rodka ustala W贸jt Gminy.

6. Wynagrodzenie dla pracownik贸w O艣rodka ustala Kierownik O艣rodka.

7. W stosunku do pracownik贸w O艣rodka Kierownik jest pracodawc膮 w rozumieniu przepis贸w prawa pracy.

8. Kierownik zatrudnia w O艣rodku pracownik贸w dzia艂alno艣ci podstawowej i administracji.

9. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w O艣rodku musz膮 posiada膰 kwalifikacje okre艣lone przepisami ustawy o pomocy spo艂ecznej oraz innych ustaw.

Rozdzia艂 IV

Finansowanie o艣rodka

Par. 7

1. Dzia艂alno艣膰 O艣rodka w zakresie zada艅 w艂asnych finansuje gmina w ramach 艣rodk贸w bud偶etowych Gminy.

2. Dzia艂alno艣膰 O艣rodka w zakresie zada艅 zleconych finansuje Wojewoda Zachodniopomorski.

3. Podstaw膮 gospodarki finansowej O艣rodka jest plan finansowy, sporz膮dzony przez Kierownika O艣rodka na podstawie bud偶etu Gminy, przyjmowany przez W贸jta Gminy jako element wykonawczy bud偶etu Gminy.

4. O艣rodek mo偶e korzysta膰 ze 艣rodk贸w pozabud偶etowych, to jet przyjmowa膰 i dysponowa膰 darami rzeczowymi oraz innymi 艣wiadczeniami, kt贸re winny by膰 przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawc臋.

5. Osobami upowa偶nionymi w imieniu O艣rodka do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w zakresie praw i obowi膮zk贸w jest Kierownik i G艂贸wna Ksi臋gowa O艣rodka.

6. Dokumenty powoduj膮ce powstanie zobowi膮zan finansowych oraz inne dokumenty obrotu pieni臋偶nego i o charakterze rozliczeniowym podpisuj膮 Kierownik i G艂贸wna Ksi臋gowa, a w czasie ich nieobecno艣ci osoby przez nie upowa偶nione.

Par. 8

1. Wynagrodzenie pracownik贸w wykonuj膮cych zadania w艂asne i zlecone finansowane jest przez Gmin臋 Manowo.

Par. 9

1. O艣rodek dzia艂a na podstawie rocznych plan贸w pracy i plan贸w finansowych.

2. Projekt rocznych plan贸w finansowych sporzadza G艂贸wna Ksi臋gowa, zatwierdza Kierownik, a uchwala w ramach bud偶etu Rada Gminy w Manowie.

3. Kierownik O艣rodka sk艂膮da Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzia艂alno艣ci O艣rodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo艂ecznej.

Par. 10

1. Maj膮tek O艣rodka jest w艂asno艣ci膮 Gminy Manowo.

2. W贸jt Gminy zapewnia O艣rodkowi, m.in. niezb臋dne do prowadzenia dzia艂alno艣ci: budynek, urz膮dzenia, sprz臋t i wyposa偶enie pomieszcze艅.

Rozdzia艂 V

Zadania o艣rodka

Par.11

O艣rodek prowadzi ca艂膮 dzia艂alno艣膰 organizatorsk膮 w zakresie pomocy socjalnej, spo艂ecznej, materialnej, opieku艅czej, okre艣la i realizuje kierunki dzia艂an profilaktycznych, a w szczeg贸lno艣ci odpowiada za:

a) rozpoznanie i rzeteln膮 ocen臋 potrzeb os贸b i rodzin wymagaj膮cych interwencji socjalnej, a tak偶e analiz臋 i ocen臋 zjawisk b臋d膮cych ich 藕r贸d艂em,

b) organizowanie pomocy spo艂ecznej na terenie Gminy, z uwzgl臋dnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej,

c) zabezpoieczenie potrzeb umo偶liwiaj膮cych osobom i rodzinom przezwyci臋偶anie trudnych sytuacji 偶yciowych daj膮cych mo偶liwo艣ci samodzielnej egzystencji 偶yciowej w 艣rodowisku,

d) koordynowanie dzia艂艅 na rzecz zaspokajania potrzeb os贸b i rodzin wymagaj膮cych szeroko rozmianej pomocy socjalnej,

e) pobudzanie spo艂ecznej aktywno艣ci w zaspokajaniu niezb臋dnych potrzeb 偶yciowych, w tym inicjowanie dzia艂a艅 i wsp贸艂pracy na rzecz rodziny wszystkich podmiot贸w m.in. instytucji pa艅stwowych, organizacji samorz膮dowych, stowarzysze艅, Ko艣cio艂贸w, zwi膮zk贸w wyznaniowych, w celu 艂agodzenia skutk贸w negatywnego oddzia艂ywania patologicznych zjawisk spo艂ecznych na prawid艂owe funkcjonowanie rodziny, prowadzenie pracy socjalnej maj膮cej na celu przywracanie zdolno艣ci do prawid艂owego funkcjonowania os贸b i rodzin do uczestnictwa w 偶yciu spo艂ecznym,

f) prowadzeniu fachowej dzia艂alno艣ci socjalnej, ukierunkowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolno艣ci do samodzielnego funkcjonowania w spo艂ecze艅stwie,

g) organizowanie pracy socjalnej i rob贸t puiblicznych,

h) wydawanie decyzji o przyznaniu i wyp艂acaniu 艣wiadcze艅 przewidzianych w/w ustawami.

Par. 12

O艣rodek realizuje:

1. Zadania zlecone Gminie i zadania w艂asne Gminy  z zakresu pomocy spo艂ecznej stosownie do przepis贸w ustawy o pomocy spo艂ecznej.

2. Zadania wynikaj膮ce z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

3. Zadania wynikaj膮ce z rz膮dowych program贸w pomocy spo艂ecznej b膮d藕 innych ustaw maj膮cych na celu ochron臋 poziomu 偶ycia os贸b i rodzin po zapewnieniu odpowiednich 艣rodk贸w finansowych.

Par. 13

Szczeg贸艂owy zakres zada艅 Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej, a tak偶e prawa i obowi膮zki Kierownika oraz pracownik贸w okre艣la Regulamin Organizacyjny sporz膮dzony i wydany zarz膮dzeniem Kierownika O艣rodka zatwierdzony przez W贸jta Gminy Manowo.

Rozdzia艂 VI

Pracownicy socjalni

Par. 14

1. Prawa i obowi膮zki pracownik贸w zatrudnionych w O艣rodku reguluj膮 przepisy o pracownikach samorz膮dowych.

2. Wynagrodzenia dla pracownik贸w O艣rodka reguluj膮 przepisy w sprawie zasad wynmagradzania i wymaga艅 kwalifikacyjnych pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorz膮du terytorialnego.

3. Zadania pracownika socjalnego okre艣la ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593)

Rozdzia艂 VII

Nadz贸r nad dzia艂alno艣cia o艣rodka

Par. 15

Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 O艣rodka sprawuj膮:

1. W zakresie zada艅 w艂asnych - Rada Gminy Manowo.

2. W zakresie zada艅 zleconych - Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozdzia艂 VIII

Postanowienia ko艅cowe

Zmiany niniejszego Statutu mog膮 by膰 dokonywane w trybie jego uchwalenia.

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2008-06-20 09:31:38
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2013-02-08 15:02:08 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78599