Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
O o艣rodku:
regulamin
poka wszystkie dokumenty

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ

W MANOWIE

 

 

 

 

Manowo, 2016 r.

 

 

 

 

 

 

Rozdzia艂 I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie jest jednostk膮 organizacyjn膮 Gminy, utworzon膮 w celu realizacji gminnych zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej okre艣lonych w ustawie o pomocy spo艂ecznej oraz innych przepisach.

 

§ 2

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej dzia艂a na podstawie obowi膮zuj膮cych przepisów prawa, Statutu, Regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez Rad臋 Gminy i Wójta.

 

§ 3

Regulamin organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie zwany dalej regulaminem, okre艣la organizacj臋 wewn臋trzn膮 i szczegó艂owy zakres zada艅 komórek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy.

 

§ 4

Ilekro膰 w regulaminie jest mowa o:

 1. O艣rodku – nale偶y przez to rozumie膰 Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie.
 2. Kierowniku- Kierowniku Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie.
 3. Radzie – nale偶y przez to rozumie膰 Rad臋 Gminy Manowo.
 4. Wójcie – nale偶y przez to rozumie膰 Wójta Gminy Manowo.

 

§ 5

Przy za艂atwianiu spraw stosuje si臋 postanowienia kodeksu post臋powania administracyjnego, chyba 偶e przepisy szczególne stanowi膮 inaczej.

 

§ 6

Czynno艣ci biurowe i kancelaryjne regulowane s膮 postanowieniami instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

§ 7

Praca O艣rodka

 1. O艣rodek jest czynny od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 7 15 – 15 15.
 2. Obs艂uga interesantów odbywa si臋 w godzinach pracy O艣rodka.
 3. Kierownik przyjmuje interesantów w godzinach pracy O艣rodka.
 4. Pracownicy socjalni przyjmuj膮 interesantów w godzinach 7 15 – 10 00, w pozosta艂ych godzinach wykonuj膮 prac臋 w terenie (gm. Manowo).

 

 

Rozdzia艂 II

Ogólne zasady funkcjonowania O艣rodka

 

§ 8

O艣rodek dzia艂a na podstawie:

 1. Uchwa艂y Nr XIX/99/96 Rady Gminy w Manowie z dnia 28 lutego 1996 w sprawie powo艂ania jednostki bud偶etowej – Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie (z pó藕n. zm.).
 2. Uchwa艂y  nr XVI/133/2016 Rady Gminy w Manowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie.
 3. Niniejszego Regulaminu.
 4. W艂a艣ciwych ustaw i przepisów wykonawczych, w tym w szczególno艣ci:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami),

2)      ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 ze zmianami)

3)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami),

4)      ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.
poz. 330 ze zmianami),

5)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
poz. 163 ze zmianami),

6)      ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zmianami),

7)      ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zmianami),

8)      ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998r. o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 121 ze zm.)

9)      ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz.1390 ze zmianami),

10)  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych  (tekst jednolity: Dz. U.
 z 2015 r. poz.114 ze zmianami),

11)  ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂ków dla opiekunów (Dz. U.
 z 2016r. poz. 162),

12)  ustawy z dnia 7 wrze艣nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zmianami),

13)  ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. , poz. 2156 ze zmianami),

14)  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 966 ze zmianami ),

15)  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1059 ze zmianami),

16)  ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Du偶ej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 ze zm.),

17)  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa艅stwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

§ 9

O艣rodek  jest  samodzieln膮  jednostk膮  organizacyjn膮  i  bud偶etow膮  Gminy podporz膮dkowan膮

Wójtowi Gminy.

§ 10

 1. Zadania O艣rodka okre艣la Statut O艣rodka.
 2. Struktur臋 O艣rodka okre艣la Schemat Organizacyjny.

 

§ 11

 1. System  kancelaryjny,  klasyfikacj臋  rzeczow膮  akt  O艣rodka  reguluj膮 odr臋bne przepisy.
 2. Dzia艂alno艣膰 kontroln膮 w O艣rodku reguluj膮 odr臋bne przepisy.

Rozdzia艂 III

Organizacja O艣rodka

 

§ 12

Funkcjonowanie O艣rodka opiera si臋 na zasadach jednoosobowego kierownictwa, s艂u偶bowego

podporz膮dkowania,  podzia艂u  czynno艣ci  i  indywidualnej  odpowiedzialno艣ci  za  powierzone  wykonywanie zada艅.

 

§ 13

 1. Na czele O艣rodka stoi Kierownik, który kieruje jego dzia艂alno艣ci膮, reprezentuje O艣rodek na zewn膮trz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. G艂ówny Ksi臋gowy wspó艂uczestniczy w Kierowaniu O艣rodkiem w zakresie okre艣lonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie, niniejszym Regulaminie i upowa偶nieniach Wójta.

 

§ 14

G艂ównego Ksi臋gowego zatrudnia Kierownik O艣rodka.

 

§ 15

 1. Kierownik O艣rodka wykonuje swoje zadania wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci miejscowej i rzeczowej na podstawie i w granicach przepisów prawa, uchwa艂 Rady Gminy, zarz膮dze艅 i upowa偶nie艅 Wójta.
 2. Kierownik O艣rodka dokonuje czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu O艣rodka jako pracodawcy w stosunku do jego pracowników.
 3. Kierownik sprawuje nadzór w zakresie organizacji pracy w O艣rodku i zapewnia:

1)      Nale偶yte i terminowe za艂atwienie spraw 艣wiadczeniobiorców,

2)      Przestrzeganie w艂a艣ciwej realizacji planu finansowego O艣rodka,

3)      Okre艣lenie zasad wykonywania zada艅 oraz form i metod pracy,

4)      Organizacj臋 kontroli wewn臋trznej,

5)      Realizacj臋 polityki kadrowej i p艂acowej,

6)      Przestrzeganie dyscypliny pracy,

7)      Warunki lokalowe i organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania O艣rodka.

 1. Do kompetencji Kierownika nale偶y w szczególno艣ci:

1)      Reprezentowanie O艣rodka na zewn膮trz,

2)      Podejmowanie czynno艣ci w sprawach zakresu prawa pracy,

3)      Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników O艣rodka,

4)      Okre艣lenie zakresu obowi膮zków i uprawnie艅 G艂ównego Ksi臋gowego oraz podleg艂ych pracowników,

5)      Koordynowanie dzia艂alno艣ci pracowników O艣rodka oraz organizowanie ich wspó艂pracy,

6)      Rozstrzyganie sporów pomi臋dzy poszczególnymi pracownikami, w szczególno艣ci dotycz膮cych podzia艂u zada艅,

7)      Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

8)      Okre艣lenie polityki i kierunków rozwoju O艣rodka,

9)      Czuwanie nad tokiem i terminowo艣ci膮 wykonywania zada艅 O艣rodka,

10)  Ogólny nadzór nad prawid艂owym wykonywaniem przez pracowników O艣rodka czynno艣ci kancelaryjnych,

11)  Przedk艂adanie opracowa艅 (analiz, wniosków, programów, sprawozda艅, itp.) kierowanych bezpo艣rednio do Rady, Wójta, Wojewody Zachodniopomorskiego,

12)  Wyst臋powanie z wnioskiem do Wójta Gminy o podj臋cie uchwa艂y przez Rad臋,

13)  Wydawanie zarz膮dze艅,

14)  Wydawanie zarz膮dze艅 pokontrolnych i polece艅 s艂u偶bowych,

15)  Przedstawianie projektów planów finansowych O艣rodka,

16)  Przygotowywanie umów, porozumie艅, zlece艅 do realizacji zada艅 pomocy spo艂ecznej innym podmiotom w zakresie zada艅 realizowanych przez O艣rodek.

 1. Kierownik w drodze zarz膮dzenia mo偶e tworzy膰 jednoosobowe stanowiska pracy.
 2. Szczegó艂owe zagadnienia dotycz膮ce funkcjonowania O艣rodka reguluje Kierownik w formie zarz膮dze艅.
 3. Kierownik sprawuje bezpo艣redni nadzór nad prac膮:

1)      G艂ównego Ksi臋gowego,

2)      Inspektora ds. funduszu alimentacyjnego i post臋powania wobec d艂u偶ników  

         alimentacyjnych,

3)      Inspektora ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych,

4)      Pracowników socjalnych,

5)      Inspektora ds. 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej i dodatków mieszkaniowych,

6)         Inspektora ds. stypendiów i zasi艂ków szkolnych,

7)         Podinspektor ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych

8)        Asystenta rodziny,

9)     Pozosta艂ych pracowników O艣rodka.

 

§ 16

 1. G艂ówny Ksi臋gowy prowadzi ca艂o艣膰 spraw zwi膮zanych z planowaniem i realizacj膮 planu finansowego O艣rodka oraz gospodark膮 finansow膮.
 2. G艂ówny Ksi臋gowy odpowiada za prowadzenie obs艂ugi kasowej i bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym tak偶e skuteczn膮 windykacj臋 nale偶no艣ci.
 3. Szczegó艂owy zakres obowi膮zków, odpowiedzialno艣ci i uprawnie艅 G艂ównego Ksi臋gowego reguluj膮 odr臋bne przepisy.
 4. G艂ówny Ksi臋gowy sprawuje bezpo艣redni nadzór finansowy.

 

Rozdzia艂 IV

Organizacja wewn臋trzna O艣rodka

 

§ 17

W O艣rodku tworzy si臋 nast臋puj膮ce stanowiska pracy:

 1. Kierownik.
 2. G艂ówny Ksi臋gowy.
 3. Inspektor ds. 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej i dodatków mieszkaniowych.
 4. Inspektor ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych.
 5. Inspektor ds. Funduszu alimentacyjnego i post臋powania wobec d艂u偶ników alimentacyjnych.
 6. Inspektor ds. stypendiów i zasi艂ków szkolnych.
 7. Podinspektor ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych.
 8. Rejony pracy socjalnej Nr 1, Nr 2 i Nr 3.
 9. Asystent rodziny.

 

 

 

 

 

 

Rozdzia艂 V

Zakresy dzia艂ania pracowników

 

§ 18

Inspektor ds. 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej  i dodatków mieszkaniowych

 

Do zada艅 inspektora ds. 艣wiadcze艅 i dodatków mieszkaniowych nale偶y w szczególno艣ci:

 1. Sporz膮dzanie list wyp艂at dodatków mieszkaniowych oraz dokonywanie korekt i wyrówna艅 dla zarz膮dców budynków.
 2. Sporz膮dzanie list wyp艂at zasi艂ków, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, przyznanych zgodnie z ustaw膮 o pomocy spo艂ecznej.
 3. Sporz膮dzanie zbiorczych analiz, sprawozda艅 z systemu „Opieka” oraz z materia艂ów przed艂o偶onych przez Rejony Pracy Socjalnej Nr 1, Nr 2 i Nr 3.
 4. Sporz膮dzanie rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci O艣rodka z zakresu dodatków mieszkaniowych i pomocy spo艂ecznej.
 5. Kontrola realizacji umów i porozumie艅, nadzór nad prawid艂ow膮 realizacj膮 艣wiadcze艅 innych ni偶 pieni臋偶ne (organizacja wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y, do偶ywianie, itp.).
 6. Planowanie potrzeb finansowych, przy wspó艂pracy z Rejonami Pracy Socjalnej oraz bie偶膮ca kontrola stopnia wykorzystania 艣rodków i przedk艂adanie informacji Kierownikowi z wykorzystanych 艣rodków, w szczególno艣ci do偶ywianie dzieci.
 7. Prowadzenie rozlicze艅 z wydanych decyzji na do偶ywianie, z podzia艂em na poszczególne szko艂y.
 8. Prowadzenie rejestru pism wp艂ywaj膮cych i wychodz膮cych.
 9. Rejestr wydanych decyzji w dziale pomoc spo艂eczna i dodatki mieszkaniowe.
 10. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad systemem „OPIEKA”, w szczególno艣ci w zakresie danych s艂ownikowych, tworzenie wzorów decyzji, itp.

 

§ 19

Finanse i ksi臋gowo艣膰

 

Do podstawowych zada艅 g艂ównej ksi臋gowej nale偶y prowadzenie ca艂o艣ci spraw zwi膮zanych z planowaniem i realizacj膮 planu finansowego O艣rodka, a w szczególno艣ci:

 1. Bie偶膮ce i terminowe prowadzenie dokumentacji finansowej (faktury, rachunki zwi膮zane z wydatkami, dowody wyp艂at), dochodów i wydatków bud偶etowych wraz z egzekwowaniem nale偶no艣ci i dochodzeniem roszcze艅 spornych.
 2. Bie偶膮ca kontrola dokumentów ksi臋gowych pod wzgl臋dem merytorycznym i formalno – rachunkowym (piecz膮tki, podpisy, wnioski o zaanga偶owanie 艣rodków i inne adnotacje).
 3. Ewidencja zaliczek i ich terminowe rozliczanie.
 4. Prowadzenie ewidencji ksi臋gowej dochodów w艂asnych.
 5. Prowadzenie ewidencji ksi臋gowej rzeczowych sk艂adników maj膮tkowych.
 6. Przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych sk艂adników maj膮tkowych oraz pozosta艂ych aktywów i pasywów, z wy艂膮czeniem przeprowadzonej w formie spisu z natury.
 7. Sporz膮dzanie list wynagrodze艅, rozliczanie wynagrodze艅, terminowe rozliczanie podatku dochodowego pracowników od przychodów wynikaj膮cych ze stosunku pracy oraz sk艂adek ZUS.
 8. Prowadzenie obs艂ugi kasowej i bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, dotycz膮cych dochodów i wydatków bud偶etowych.
 9. Dokonywanie wst臋pnej kontroli w zakresie zgodno艣ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 10. Sporz膮dzanie okresowych sprawozda艅 finansowych z realizacji dochodów i wydatków bud偶etowych oraz sprawozda艅 z zakresu obj臋tego ewidencj膮 ksi臋gow膮.
 11. Sporz膮dzanie projektu rocznego planu finansowego.
 12. Bie偶膮ce analizowanie realizacji planu finansowego.
 13. Sporz膮dzanie  bilansu jednostki.
 14. Organizowanie i kontrolowanie obiegu dokumentów finansowo – ksi臋gowych.
 15. Prowadzenie kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowo – ksi臋gowych.
 16. Nadzorowanie pracowników w zakresie rzetelno艣ci i formalno – rachunkowym operacji gospodarczych powoduj膮cych skutki finansowe.
 17. Opracowywanie wewn臋trznych instrukcji reguluj膮cych zasady ewidencji ksi臋gowej, gospodarki finansowej, kontroli obiegu dokumentów.
 18. Ksi臋gowanie i rozliczanie nak艂adów poniesionych na realizacj臋 zada艅 ze 艣rodków unijnych.
 19. Terminowe rozliczanie i odprowadzania dochodów z tytu艂u 艣wiadcze艅 rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej na rachunek Urz臋du Gminy.

 

§ 20

Inspektor ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych

Do zada艅 inspektora w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych nale偶y:

 1. przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych
 2. udzielanie informacji dotycz膮cych 艣wiadcze艅 rodzinnych
 3. przygotowywanie projektów decyzji, postanowie艅 oraz wszelkich innych pism w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych
 4. prowadzenia post臋powania, w tym administracyjnego w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych
 5. sporz膮dzanie list wyp艂at 艣wiadcze艅 rodzinnych (w tym nale偶nych sk艂adek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne)
 6. zg艂aszanie osób do ubezpiecze艅 spo艂ecznych i zdrowotnych na podstawie obowi膮zuj膮cych przepisów
 7. terminowe przygotowywanie i wysy艂anie  sprawozda艅 z realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych, w tym tak偶e w formie elektronicznej,
 8. prowadzenie teczek rzeczowych 艣wiadczeniobiorców zgodnie z jednolitym wykazem akt
 9. wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezb臋dnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych
 10. prowadzenie rejestru wp艂ywu wniosków o przyznanie 艣wiadcze艅 rodzinnych
 11. bie偶膮ca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie si臋 z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮cymi czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy
 12. prowadzenie akt osobowych pracowników
 13. ewidencji czasu pracy
 14. przygotowywanie projektów umów o prac臋 i innych dokumentów zwi膮zanych z zatrudnieniem
 15. ustalanie uprawnie艅 pracowników do urlopu wypoczynkowego
 16. kierowanie pracowników na badania lekarskie
 17. sporz膮dzanie planów regulacji p艂ac, podwy偶ek i przeszeregowa艅
 18. sporz膮dzanie umów pracowniczych (i innej dokumentacji pracowniczej)
 19. organizowanie i kontrola szkole艅 BHP
 20. prowadzenie ewidencji przydzia艂u 艣rodków BHP
 21. 艣ledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb firmy
 22. Prowadzenie rejestru wp艂ywu skarg i wniosków i przekazanie je Kierownikowi.

 

 

 

 

 

§ 21

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i post臋powania wobec d艂u偶ników

 

Do zada艅 inspektora d/s funduszu alimentacyjnego nale偶y w szczególno艣ci :

 1. przyjmowanie wniosków o wyp艂at臋 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego
 2. prowadzenie rejestru wp艂ywu wniosków,
 3. ustalanie dochodu osób ubiegaj膮cych si臋 o wyp艂at臋 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego,
 4. prowadzenie teczek rzeczowych 艣wiadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie dokumentacji wobec d艂u偶ników alimentacyjnych
 5. wprowadzanie danych z wniosków do aplikacji programu obs艂uguj膮cego fundusz alimentacyjny
 6. przygotowywanie projektów decyzji o wyp艂at臋 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz postanowie艅 i wszelkich innych pism w zakresie 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczania d艂u偶ników alimentacyjnych
 7. ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytu艂u nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu przez d艂u偶nika alimentacyjnego nale偶no艣ci z tytu艂u otrzymanych przez osob臋 uprawnion膮 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego
 8. wspó艂praca z G艂ównym ksi臋gowym w zakresie niezb臋dnym do wystawienia upomnienia i tytu艂u wykonawczego w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu nale偶no艣ci od d艂u偶ników alimentacyjnych i osób, które nienale偶nie pobra艂y 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego
 9. terminowe przygotowanie i wysy艂anie sprawozda艅, w tym tak偶e w formie elektronicznej w zakresie 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz dzia艂a艅 podejmowanych wobec d艂u偶ników alimentacyjnych
 10. dzia艂anie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i przestrzeganie przepisów kodeksu post臋powania administracyjnego i innych ustaw
 11. wspó艂praca z innymi o艣rodkami pomocy spo艂ecznej, s膮dami, urz臋dami, instytucjami i organami prowadz膮cymi post臋powanie egzekucyjne wobec d艂u偶ników alimentacyjnych
 12. prowadzenie rejestru d艂u偶ników alimentacyjnych wraz z kwotami ich zad艂u偶e艅 oraz nale偶nych odsetek w rozbiciu na procentowym dla bud偶etu pa艅stwa oraz bud偶etów organów w艂a艣ciwych wierzyciela i d艂u偶nika
 13. przekazywanie wykazu nale偶nych kwot g艂ównemu ksi臋gowemu jednostki celem dokonania przelewu na odpowiednie konta
 14. prowadzenie ewidencji wyp艂aconych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, dokonywanie aktualizacji kwot wyp艂aconych , naliczanie nale偶nych odsetek i przekazywanie wykazu g艂ównemu ksi臋gowemu jednostki,
 15. egzekucja nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego,
 16. sporz膮dzanie list wyp艂at 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego
 17. bie偶膮ca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie si臋 z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮cymi czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy
 18. przekazywanie danych do centralnego rejestru d艂u偶ników alimentacyjnych, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego
 19. wykonywanie innych czynno艣ci i zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zleconych przez Kierownika.
 20. Prowadzenie archiwum zak艂adowego o艣rodka.
 21. Bie偶膮cy nadzór wykonywania czynno艣ci kancelaryjnych, w szczególno艣ci w zakresie doboru klas z wykazu akt do za艂atwianych spraw, w艂a艣ciwego zak艂adania spraw i prowadzenia akt spraw.
 22. Przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zak艂adowym oraz prowadzenie jej ewidencji.
 23. Inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w O艣rodku.
 24. Przekazywanie materia艂ów archiwalnych do archiwum pa艅stwowego. 

 

§ 22

Podinspektor ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych

 

Do zada艅 podinspektora ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych nale偶y:

1)      przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o 艣wiadczenie wychowawcze;

2)       wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego;

3)      przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowie艅, za艣wiadcze艅 i pism z zakresu 艣wiadczenia wychowawczego;

4)      prowadzenie dokumentacji 艣wiadczeniobiorców;

5)      sporz膮dzanie comiesi臋cznych list wyp艂at 艣wiadczenia wychowawczego;

6)      sporz膮dzanie zapotrzebowania na 艣rodki finansowe przeznaczone na wyp艂at臋 艣wiadczenia wychowawczego;

7)      sporz膮dzanie sprawozda艅 z zakresu 艣wiadczenia wychowawczego;

8)      archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zak艂adowego;

9)      wykonywanie innych czynno艣ci zleconych przez Kierownika,

10)  bie偶膮ca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie si臋 z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮cymi czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy

 

§ 23

Inspektor ds. stypendiów i zasi艂ków szkolnych

 

Do zada艅 inspektora ds. stypendiów i zasi艂ków szkolnych nale偶y:

1)      Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium, zasi艂ku szkolnego i ich rejestracja.

2)      Przygotowanie- sporz膮dzenie decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasi艂ki szkolne).

3)      Sporz膮dzanie list wyp艂at pomocy materialnej dla uczniów.

4)      Prowadzenie rejestrów wniosków, decyzji, polece艅 wyp艂at pomocy materialnej dla uczniów.

5)      Przygotowanie sprawozda艅 z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne, zasi艂ki szkolne)

6)      Rozliczanie faktur dotycz膮cych pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne, zasi艂ki szkolne)

7)      Zapotrzebowanie 艣rodków finansowych zabezpieczaj膮cych wyp艂aty 艣wiadcze艅 z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

8)      Nadzorowanie przestrzegania ochrony danych osobowych.

9)      Wype艂nianie obowi膮zków przydzielonych Administratorowi Bezpiecze艅stwa Informacji.

10)  Opracowanie, przygotowanie, upublicznianie i przeprowadzanie post臋powa艅 o udzielenie Zamówienia publicznego, z uwzgl臋dnieniem wytycznych krajowych i unijnych w projekcie:

 • udzia艂 w wykonywaniu zada艅 i czynno艣ci w zakresie formalno- prawnym przygotowania i przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zamówie艅 publicznych,
 • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikaj膮ce z procedur odwo艂awczych, itp.
 • sporz膮dzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporz膮dzanie umów o zamówienia publiczne,
 •  ocena formalno- prawna z艂o偶onych ofert (prawid艂owo艣膰 z艂o偶enia dokumentacji i ich weryfikacja).

11)  Opracowanie i przetwarzanie danych dla celów projektu oraz zada艅 zleconych w GOPS.

12)  Prowadzenie i przygotowanie strony internetowej.

13)  Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

14)  Rejestracja i opracowanie projektów zarz膮dze艅 i upowa偶nie艅 O艣rodka.

15)  Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do 艣wiadczenia wychowawczego. 

16)  Prowadzenie post臋powa艅 windykacyjnych dotycz膮cych nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 w zakresie prowadzonych spraw.

17)  wykonywanie innych czynno艣ci zleconych przez Kierownika,

18)  bie偶膮ca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie si臋 z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮cymi czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy

 

 

 

 

§ 24

Rejony Pracy Socjalnej

 

Do zada艅 Rejonów Pracy Socjalnej nale偶y pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub w odzyskaniu zdolno艣ci do funkcjonowania w spo艂ecze艅stwie oraz tworzenie warunków sprzyjaj膮cych temu celowi, a w szczególno艣ci:

 1. Podejmowanie wszechstronnych dzia艂a艅 dla rozpoznania potrzeb oraz rozwi膮zywania problemów osób i rodzin potrzebuj膮cych pomocy.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powoduj膮 zapotrzebowanie na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 艣wiadcze艅.
 3. Pobudzanie spo艂ecznej aktywno艣ci i inspirowanie dzia艂a艅 samopomocowych w zaspokajaniu niezb臋dnych potrzeb 偶yciowych osób, rodzin, grup i 艣rodowisk spo艂ecznych.
 4. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako dzia艂alno艣膰 zawodowa, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu zdolno艣ci do funkcjonowania w spo艂ecze艅stwie.
 5. Kompletowanie dokumentów osób ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia pomocy spo艂ecznej w oparciu o obowi膮zuj膮ce przepisy.
 6. Kompletowanie dokumentów osób ubiegaj膮cych si臋 o umieszczenie w domu pomocy spo艂ecznej.
 7. Wnioskowanie w sprawach wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne wobec osób uchylaj膮cych si臋 od 艂o偶enia na utrzymanie cz艂onka rodziny.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom maj膮cym trudn膮 sytuacj臋 偶yciow膮 oraz inspirowanie powo艂ania instytucji 艣wiadcz膮cych us艂ugi s艂u偶膮ce poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 9. Wspó艂uczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdra偶aniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy spo艂ecznej ukierunkowanych na podniesienie jako艣ci 偶ycia.
 10. Wspó艂praca i wspó艂dzia艂anie z innymi instytucjami i organizacjami w celu przeciwdzia艂ania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk spo艂ecznych a w szczególno艣ci z:

1)      Placówkami s艂u偶by zdrowia,

2)      Placówkami o艣wiatowymi,

3)      Powiatowym Urz臋dem Pracy,

4)      Prokuratur膮 Rejonow膮, S膮dem Rodzinnym i Nieletnich, Komend膮 Policji i kuratorami,

5)      Radami Osiedli,

6)      艢rodowiskami osób niepe艂nosprawnych,

7)      Instytucjami i organizacjami dzia艂aj膮cymi na rzecz osób wymagaj膮cych wsparcia.

 1. Za艂atwianie spraw interwencyjnych zleconych przez Kierownika O艣rodka.
 2. Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz przekazywanie ich do archiwum zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
 3. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci przebywaj膮cych w rodzinach zast臋pczych.
 4. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u d艂u偶ników alimentacyjnych oraz odbieranie od nich o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.
 5. Przeprowadzanie wywiadów 艣rodowiskowych u kandydatów na rodziny wspieraj膮ce.
 6. Przeprowadzanie wywiadów 艣rodowiskowych u rodzin prze偶ywaj膮cych trudno艣ci w wype艂nianiu funkcji opieku艅czo – wychowawczych i w razie potrzeby wnioskowanie do Kierownika O艣rodka o ewentualne przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.
 7. Wspó艂praca z asystentem rodziny.

 

 

§ 25

Asystent rodziny

 

Asystent rodziny prowadzi  prac臋   z  rodzin膮   w  miejscu  jej  zamieszkania  lub  w  miejscu

wskazanym przez rodzin臋. Do zada艅  asystenta rodziny nale偶y w szczególno艣ci:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy  z rodzin膮  we wspó艂pracy z cz艂onkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 2. Opracowanie,  we  wspó艂pracy  z  cz艂onkami  rodziny  i  koordynatorem  rodzinnej pieczy  zast臋pczej,  planu  pracy  z  rodzin膮 ,  który  jest  skoordynowany  z  planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast臋pczej.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji  偶yciowej, w tym w zdobywaniu umiej臋tno艣ci prawid艂owego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 4. Wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodzin.
 5. Udzielanie  pomocy  w  poszukiwaniu,  podejmowaniu  i  utrzymywaniu  pracy  zarobkowej.
 6. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególno艣ci poprzez udzia艂  w zaj臋ciach psychoedukacyjnych.
 7. Podejmowanie dzia艂a艅  interwencyjnych i zaradczych.
 8. Sporz膮dzanie opinii o rodzinie i jej cz艂onkach oraz monitorowanie rodziny.
 9. Szczegó艂owy zakres uprawnie艅 i obowi膮zków asystenta rodziny okre艣la ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575).

 

Rozdzia艂 VI

Zasady podpisywania pism.

 

§ 26

1.      Do wy艂膮cznej w艂a艣ciwo艣ci Kierownika zastrzega si臋 podpisywanie pism kierowanych na zewn膮trz O艣rodka, a w szczególno艣ci pisma i dokumenty:

1)  Kierowanie do centralnych i wojewódzkich organów administracji, urz臋dów miast i gmin,

2)  Kierowanie do jednostek samorz膮du terytorialnego,

3)  Kierowanie do organów kontrolnych,

4)  Kierowanie do organów 艣cigania, wymiaru sprawiedliwo艣ci i s艂u偶b porz膮dkowych,

5)   Zwi膮zane z wykonywaniem funkcji Kierownika O艣rodka jako pracodawcy,

6)  Plany i sprawozdania z wykorzystania wydatków, dochodów i dotycz膮ce dzia艂alno艣ci O艣rodka,

7)    Do przedstawicieli dyplomatycznych,

8)    Zarz膮dzenia, polecenia s艂u偶bowe,

9)    Odpowiedzi na interpelacje radnych,

10)  Odpowiedzi na skargi i wnioski,

11) Zalecenia pokontrolne kierowane do G艂ównego Ksi臋gowego, pracowników podleg艂ych Kierownikowi,

12)  Sprawozdanie, informacje kierowane do Rady Gminy,

13)  Odpowiedzi na wyst膮pienia 艣rodków masowego przekazu,

14)  Decyzje w sprawach umorzenia i rozk艂adanie na raty wierzytelno艣ci,

15) Decyzje administracyjne nale偶膮ce do wy艂膮cznej kompetencji Kierownika.

2.  Dokumenty nie wymienione w § 26 ust. 1 mo偶e podpisywa膰 g艂ówny Ksi臋gowy, zgodnie z podzia艂em zada艅 ustalonym w Regulaminie i udzielonymi upowa偶nieniami i pe艂nomocnictwami.

3.   Nie wymienieni w ust. 2 pracownicy O艣rodka mog膮 podpisywa膰 dokumenty nie zastrze偶one do podpisu prze艂o偶onych, o ile takie uprawnienia wynikaj膮 z ich zakresów czynno艣ci lub odr臋bnych upowa偶nie艅 lub pe艂nomocnictw.

 

 

§ 27

1.    Pracownicy opracowuj膮cy i aprobuj膮cy pisma potwierdzaj膮 swoje czynno艣ci podpisem, a je偶eli dokument tego wymaga, okre艣laj膮 stanowisko s艂u偶bowe pod tekstem z lewej strony pisma.

2.   Pracownicy socjalni podpisuj膮 porozumienia (kontrakty socjalne) zawierane ze 艣wiadczeniobiorc膮 w sprawach indywidualnych w zakresie post臋powania administracyjnego o przyznanie 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej, notatki s艂u偶bowe, pisma wzywaj膮ce stron臋 post臋powania administracyjnego do dostarczenia dokumentów niezb臋dnych do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy, wywiady 艣rodowiskowe nale偶膮ce do w艂a艣ciwo艣ci pracownika socjalnego w ramach przydzielonego rejonu dzia艂ania oraz rejonu obs艂ugiwanego w ramach zast臋pstwa.

3.   Pracownicy 艣wiadcze艅 rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 艣wiadcze艅 wychowawczych, stypendiów i zasi艂ków szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych podpisuj膮 pisma wzywaj膮ce stron臋 post臋powania administracyjnego do dostarczenia dokumentów niezb臋dnych do rozpoznania wniosku o przyznanie 艣wiadcze艅 zgodnie z ustalonym podzia艂em zada艅.

4.   Pracownicy, zgodnie z zadaniami powierzonymi im w zakresie czynno艣ci, uwierzytelniaj膮 dokumenty gromadzone lub wytworzone na stanowisku pracy, tj. potwierdzaj膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em. Procedura uwierzytelniania dokumentów polega na umieszczeniu na ka偶dej stronie kserokopii dokumentu zapisu o tre艣ci „za zgodno艣膰 z orygina艂em” (lub przystawieniu piecz臋ci o tym samym brzmieniu) oraz opatrzenie kserokopii czytelnym podpisem osoby uwierzytelniaj膮cej (lub imiennej piecz臋ci s艂u偶bowej).

 

 

Rozdzia艂 VII

Zasady udzielania pe艂nomocnictw i upowa偶nie艅

 

§ 28

1.   Upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw udziela Wójt na wniosek Kierownika O艣rodka, w celu za艂atwienia okre艣lonych spraw s艂u偶bowych.

2.  Upowa偶nienia i pe艂nomocnictwa udzielane s膮 na pi艣mie.

3.  Rejestr pe艂nomocnictw i upowa偶nie艅 prowadzi Kierownik.

4.  Kopi臋 udzielonego pe艂nomocnictwa lub upowa偶nienia oraz dokument o ich cofni臋ciu w艂膮cza si臋 do akt osobowych pracownika.

 

 

Rozdzia艂 VIII

Zasady organizacji przyjmowanie, rozpatrywania oraz za艂atwiania skarg i wniosków klientów O艣rodka

 

§ 29

1.   Kierownik przyjmuje klientów O艣rodka w sprawach skarg i wniosków w ka偶dy poniedzia艂ek wypadaj膮cy w dniach pracy O艣rodka, od godziny 14 00 do 16 00.

 

§ 30

1. Wszystkie skargi i wnioski wp艂ywaj膮ce do O艣rodka przekazywane s膮 Kierownikowi.

2. Skargi i wnioski s膮 ewidencjonowane w centralnym rejestrze prowadzonym przez pracownika ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych.

3. W razie otrzymania skargi nie zaewidencjonowanej w centralnym rejestrze pracownik prowadz膮cy spraw臋 powinien niezw艂ocznie przedstawi膰 skarg臋 do pracownika ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych.

 

§ 31

     1. Projekty odpowiedzi, które ma podpisa膰 Kierownik oraz wyja艣nienia dotycz膮ce spraw

     podnoszonych w skargach przekazuje si臋 do aprobaty w艂a艣ciwemu pracownikowi

     O艣rodka.

 

 

Rozdzia艂 IX

Postanowienia ko艅cowe

 

§ 32

 1. Wykaz obowi膮zków i odpowiedzialno艣ci poszczególnych pracowników O艣rodka zawieraj膮 zakresy czynno艣ci tych pracowników.
 2. W ramach stanowisk pracy obowi膮zuje zasada pe艂nienia zast臋pstw w przypadku nieobecno艣ci pracownika w pracy.
 3. Po zmianach personalnych obowi膮zuje protokolarne przekazanie dokumentacji wynikaj膮cej z zakresu czynno艣ci.
 4. Wszyscy pracownicy O艣rodka obowi膮zani s膮 do wspó艂dzia艂ania i wzajemnej pomocy w sprawach zwi膮zanych z funkcjonowaniem O艣rodka i realizacji jego zada艅.

 

§ 33

Prawa i obowi膮zki pracowników O艣rodka reguluj膮 przepisy ustawy o pracownikach samorz膮dowych, Kodeksu pracy i ustawy o pomocy spo艂ecznej, 艣wiadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, o pomocy pa艅stwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o systemie o艣wiaty.

§ 34

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie O艣rodka oraz odr臋bnych przepisach prawa wyznaczaj膮cych granice dzia艂alno艣ci funkcjonowania O艣rodka oraz wykonywanie zada艅 okre艣la Kierownik w drodze zarz膮dzenia.

 

§ 35

Zmiana Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2008-06-20 09:32:12
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2018-05-24 09:39:47 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOPS MANOWO
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622