Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
O o艣rodku:
zadania o艣rodka

   Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U.  z dnia 2 lipca 2008 r. nr 115 poz. 728) obowi膮zek zapewnienia realizacji zada艅 pomocy spo艂ecznej spoczywa na jednostakch samorz膮du terytorialnego oraz na organach administracji rz膮dowej w zakresie ustalonym ustaw膮.

Do zada艅 w艂asnych gminy o charakterze obowi膮zkowym nale偶y:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem program贸w pomocy spo艂ecznej, profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych i innych, kt贸rych celem jest integracja os贸b i rodzin z grup szczeg贸lnego ryzyka,
 • sporz膮dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo艂ecznej,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posi艂ku oraz niezb臋dnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w okresowych,
 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych,
 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych na pokrycie wydatk贸w powsta艂ych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych na pokrycie wydatk贸w na 艣wiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemaj膮cym dochodu i mo偶liwo艣ci uzyskania 艣wiadcze艅 na podstawie przepis贸w o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • przyznawanie zasi艂k贸w celowych w formie biletu kredytowanego,
 • op艂acanie sk艂adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osob臋, kt贸ra zrezygnuje z zatrudnienia w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 sprawowania bezpo艣redniej osobistej opieki nad d艂ugotrwale lub ci臋偶ko chorym cz艂onkiem rodziny oraz wsp贸lnie niezamieszkuj膮cymi matk膮, ojcem lub rodze艅stwem,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i 艣wiadczenie us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych wspracia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 • tworzenie gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin膮,
 • do偶ywianie dzieci,
 • sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy spo艂ecznej i ponoszenie odp艂atno艣ci za pobyt mieszka艅ca gminy w tym domu,
 • pomoc osobom maj膮cym trudno艣ci w przystosowaniu si臋 do 偶ycia po zwolnieniu z zak艂adu karnego,
 • sporz膮dzanie sprawozdawczo艣ci oraz przekazywanie jej w艂a艣ciwemu wojewodzie, r贸wnie偶 w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 • utworzenie i utrzymywanie o艣rodka pomocy spo艂ecznej, w tym zapewnienie 艣rodk贸w na wynagrodzenia pracownik贸w.

Do zada艅 w艂asnych gminy nale偶y:

 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w specjalnych celowych,
 • przyznawanie i wyp艂acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi艂k贸w, po偶yczek oraz pomocy w naturze,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spo艂ecznej i o艣rodkach wsparcia o zasi臋gu gminnym oraz kierowanie do nich os贸b wymagaj膮cych opieki,
 • podejmowanie innych zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej wynikaj膮cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja program贸w os艂onowych,
 • wsp贸艂praca z powiatowym urzedem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o us艂ugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej realizowanych przez gmin臋 nale偶y:

 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w sta艂ych,
 • op艂acanie sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne okre艣lonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • organizowanie i 艣wiadczenie specjalistycznych us艂ug opieku艅czych w miejscu zamieszkania dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych nas pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z kl臋sk膮 偶ywio艂ow膮 lub ekologiczn膮,
 • prowadzenie i rozw贸j infrastruktury 艣rodowiskowych dom贸w samopomocy dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zada艅 wynikaj膮cych z rz膮dowych program贸w pomocy spo艂ecznej, majacych na celu ochron臋 poziomu 偶ycia os贸b, rodzin i grup spo艂ecznych oraz rozw贸j specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych, a tak偶e udzielanie schronienia, posi艂ku oraz niezb臋dnego ubrania cudzoziemcom, o kt贸rych mowa w art. 5 a,
 • przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych, a tak偶e udzielanie schronienia, posi艂ku oraz niezb臋dnego ubrania cudzoziemcom, kt贸rzy uzyskali zgod臋 na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 
informacje udost臋pni艂:Katarzyna Oryszewska
informacje wytworzy艂:Katarzyna Oryszewska
data udost臋pnienia: 2008-06-20 09:35:10
ostatnia modyfikacja: Katarzyna Oryszewska 2008-07-08 11:16:26 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622