Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2011:
ZAPYTANIE OFERTOWE 11.05.2011

Manowo, dnia 11-05-2011 r.

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna D艂o艅 Plus”

 

Realizator projektu: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

Priorytet: IX             Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1          Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2  Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy  rodzinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 3/2010 z dnia 01 czerwca 2010r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c zasad臋 konkurencyjno艣ci zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na organizacj臋 i przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kat. B  dla  2 Beneficjent贸w Ostatecznych (BO) projektu:

 

I. Wymagania dotycz膮ce kursu:
- przeprowadzenie co najmniej 30 godzin zaj臋膰 teoretycznych i 30 godzin praktycznych,
- sprawdzenie umiej臋tno艣ci kursant贸w w cz臋艣ci teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzamin贸w,
- op艂acenie bada艅 lekarskich,
- zapewnienie materia艂贸w szkoleniowych (r贸wnie偶 w formie elektronicznej),
- umo偶liwienie eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i czasie prowadzenia zaj臋膰  

   teoretycznych,
- Instytucja szkol膮ca b臋dzie zobowi膮zana wszelk膮 dokumentacj臋 opatrzy膰 odpowiednimi logotypami, kt贸re s膮 dost臋pne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrze膰 informacj臋 o wsp贸艂finansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Przestrzega膰 zasad promocji Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi        na stronie www.efs.gov.pl ( Promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013 )
- Wykonawca zobowi膮zany jest do bie偶膮cego prowadzenia w trakcie szkolenia listy obecno艣ci uczestnik贸w z ka偶dego dnia szkolenia oraz przedstawienia kopii tej listy Zamawiaj膮cemu w terminie 7 dni od zako艅czenia szkolenia,
- Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowi膮cej:
a) kart臋 przeprowadzonych zaj臋膰 edukacyjnych zawieraj膮c膮 list臋 obecno艣ci, wymiar godzin i tematy zaj臋膰 edukacyjnych,
b) protok贸艂 z egzaminu wewn臋trznego,
c) rejestr wydanych za艣wiadcze艅 lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych uko艅czenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em w terminie 7 dni od daty zako艅czenia szkolenia,
- Wykonawca zobowi膮zany jest do za艂膮czenia harmonogramu zaj臋膰 uzgodnionego z zamawiaj膮cym przed podpisaniem umowy

- Sprawozdania z w/w kursu.

 

II. Wymagania wzgl臋dem Oferenta :
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂ni膮 nast臋puj膮ce warunki:
1. Posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅
2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia
3. Zrealizuj膮 przedmiot zam贸wienia zgodnie z wymaganiami Zamawiaj膮cego co do liczby godzin szkolenia oraz programu zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 pa藕dziernika 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie艅 przez kieruj膮cymi pojazdami , instruktor贸w i egzaminator贸w (Dz. U. Nr 217, poz. 1834).
4. W okresie przed dniem z艂o偶enia oferty przeprowadzi艂 nale偶ycie przynajmniej 1 kurs prawa jazdy kat. B
5. Znajduj膮cy si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia
6. Zapewniaj膮 warunki pracy zgodne z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.


III. Kurs prawa jazdy kat. B obejmuje m.in.:

  • wynagrodzenie wyk艂adowc贸w i instruktor贸w,
  • koszty wynajmu sali wyk艂adowej,
  • koszty wynajmu placu manewrowego,
  • koszty pomocy dydaktycznych (notatnik, d艂ugopis, podr臋czniki), kt贸re przechodz膮 na w艂asno艣膰 Uczestnik贸w Projektu
  • koszty eksploatacji samochodu/贸w osobowego- np.: zu偶ycie paliwa, oleju i inne.
  • koszty zwi膮zane z prowadzeniem zaj臋膰 z pierwszej pomocy lekarskiej,
  • koszty bada艅 lekarskich Uczestnik贸w
  • koszty egzaminu wewn臋trznego


IV. Wymagania jakie powinien spe艂ni膰 Wykonawca zam贸wienia w zakresie dokument贸w i o艣wiadcze艅:
- za艣wiadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojew贸dzki urz膮d pracy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 instytucji szkoleniowej,
- aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
- za艣wiadczenie w艂a艣ciwego Starosty o wpisie do rejestru o艣rodk贸w szkolenia kierowc贸w w zakresie kategorii B.

 Spos贸b przygotowania oferty:
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”,
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie艣cieralnym atramentem lub d艂ugopisem,
• Oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto za godzin臋,
• CV wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi kwalifikacje i wiedz臋 instruktor贸w
• Oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

 

Kryteria wyboru:

  1. Cena – 100%

Wszystkie ceny jednostkowe i warto艣ci nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku. Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo, dla poszczeg贸lnego rodzaju materia艂贸w osobno i podliczona zbiorczo dla ca艂o艣ci zam贸wienia.

Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

Inne:

Ø       Oferta, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮 i zostanie zawarta ze stron膮 umowa.

Ø       Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.

Ø       Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e-mal: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 20 maja 2011 r.

Ø       W przypadku sk艂adania oferty w siedzibie zamawiaj膮cego lub poczt膮 na kopercie nale偶y umie艣ci膰 napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B w zwi膮zku z realizacj膮 przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie projektu systemowego Pomocna d艂o艅 plus, wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w EFS ”

Ø       w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na stronie http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/  w zak艂adce POMOCNA D艁O艃 PLUS/ZAPYTANIA OFERTOWE oraz wywieszone na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego.

 

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58, osoba wyznaczona do kontaktu –

Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje udost臋pni艂:Katarzyna Oryszewska
data udost臋pnienia: 2011-05-16 10:04:33
ostatnia modyfikacja: Katarzyna Oryszewska 2011-05-16 10:04:33 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78555