Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2011:
ZAPYTANIE OFERTOWE 14.06.2011

Manowo, dnia 14-06-2011 r.

 

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna d艂o艅 plus”

 

Priorytet: IX              Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1            Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2  Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy  rodzinie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 3/2010 z dnia 01 czerwca 2010r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c zasad臋 konkurencyjno艣ci zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na  艣wiadczenie us艂ug asystenta rodziny dla 1 beneficjenta i otoczenia w ilo艣ci 16 godzin miesi臋cznie w okresie od lipca do pa藕dziernika 2011 r. (4 m-ce) . 艁膮czny czas pracy wynosi 64 godziny (zegarowe). Celem jest pomoc uczestnikom projektu w przezwyci臋偶eniu trudno艣ci z powodu kt贸rych korzystaj膮 ze wsparcia pomocy spo艂ecznej.

Przedmiot zam贸wienia obejmuje:

  1. 艣wiadczenie us艂ug asystenta w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, a w szczeg贸lno艣ci:

o        diagnozowanie warunk贸w 偶ycia rodziny,

o        wspieranie  i aktywizacja rodzin poprzez konsultacje i dzia艂ania o charakterze edukacyjnym, w zakresie:

o        prawid艂owego wychowania i opieki nad dzie膰mi (organizowanie wolnego czasu dzieciom, budowanie prawid艂owych wi臋zi mi臋dzy cz艂onkami rodziny, rozwijanie umiej臋tno艣ci wychowawczych),

o        gospodarowania bud偶etem domowym (planowania i monitorowania wydatk贸w, oszcz臋dnego gospodarowania mediami),

o        pozyskiwania us艂ug na rzecz domu i rodziny (zwi膮zanych m.in. z za艂atwianiem spraw urz臋dowych, poszukiwaniem pracy, kontakt贸w ze szko艂膮, przedszkolem),

o        propagowanie wzorc贸w prawid艂owego funkcjonowania spo艂ecznego – edukacji rodziny w zakresie obowi膮zuj膮cych norm wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego,

o        pomoc w nawi膮zywaniu i rozszerzaniu kontakt贸w interpersonalnych,

o        stymulowanie aktywizacji spo艂ecznej rodziny,

o        pomoc w innych sprawach zg艂oszonych przez osoby obj臋te wsparciem i wynikaj膮ce z ich indywidualnych potrzeb,

o        ochrona danych osobowych uczestnik贸w projektu,

o        sta艂a wsp贸艂praca z pracownikiem socjalnym, w tym om贸wienie przebiegu realizacji zleconych zada艅,

o        Prowadzenie kart monitoringu,

o        Sporz膮dzenie sprawozdania z wykonanej pracy w rodzinie.

  1. koszty dojazdu asystenta do miejsca zamieszkania rodziny obj臋tej wsparciem- (gmina Manowo- Wiewi贸rowo)

 

 

 WYMAGANIA:

 

·         wykszta艂cenie wysze pedagogiczne, specjalno艣膰 praca socjalna lub wykszta艂cenie policealne (dyplom uzyskania tytu艂u zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom ukoczenia kolegium pracownik贸w s艂ub spo艂ecznych)

·         prawo jazdy kat. B,

·         stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na okre艣lonym stanowisku,

·         znajomo艣膰 przepis贸w ustawy o pomocy spo艂ecznej oraz zagadnie艅 zwi膮zanych z Uni膮 Europejsk膮, a w szczeg贸lno艣ci z Programem Operacyjnym Kapita艂 Ludzki 2007-2013

·        Sporz膮dzenie sprawozdania z wykonanej pracy w rodzinie.

 

Spos贸b przygotowania oferty:
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”,
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie艣cieralnym atramentem lub d艂ugopisem,
• Oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto za godzin臋,

·        Dokumenty po艣wiadczaj膮ce kwalifikacje
• Oferta powinna zawiera膰 CV  trenera oraz potwierdzenie kwalifikacji w danej dziedzinie,
• Oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

Informacje dotycz膮ce umowy:

 

Zatrudnienie zostanie nawi膮zane oparciu umowy zlecenie za wykonanie zadania. Po wykonaniu zadania przyjmuj膮cy zlecenie przedstawi w terminie 7 dni od zako艅czenia wykonania zlecenia rachunek do umowy zlecenia. Wykonawca dostarczy do Zleceniodawcy dziennik prowadzonych zaj臋膰. Wykonawca przedstawi tak偶e testy diagnozuj膮ce wiedze uczestnika podczas pierwszych zaj臋膰. P艂atno艣膰 za wykonanie zlecenia nast膮pi po wykonaniu zlecenia.

 

Kryteria wyboru:

1)      Cena – 100%

Wszystkie ceny jednostkowe i warto艣ci nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku. Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo, dla poszczeg贸lnego rodzaju materia艂贸w osobno i podliczona zbiorczo dla ca艂o艣ci zam贸wienia.

Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

 

Inne:

  • Oferta, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮.
  • Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.
  • Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e-mal: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 22 czerwca 2011 r. W przypadku sk艂adania oferty w siedzibie zamawiaj膮cego lub  poczt膮 na  kopercie nale偶y umie艣ci膰 napis „Zapytanie ofertowe na 艣wiadczenie us艂ug przez asystenta rodzinnego” w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na stronie  

 http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/index.php /POMOCNA D艁O艃 PLUS/   ZAPYTANIA OFERTOWE oraz na tablicy og艂oszeniowej w siedzibie GOPS Manowo.

Termin i miejsce realizacji zam贸wienia:

  • Miejsce realizacji zam贸wienia: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie,

        76-015 Manowo 40

 

  • Termin realizacji zam贸wienia: lipiec- pa藕dziernik  2011 r.

               

 

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58, osoba wyznaczona do kontaktu – Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 
informacje udost臋pni艂:Katarzyna Oryszewska
data udost臋pnienia: 2011-06-14 09:35:45
ostatnia modyfikacja: Katarzyna Oryszewska 2011-06-14 09:35:45 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78550